ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Στὴν παροῦσα σελίδα τῶν Λατρευτικῶν / Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων θὰ ἀναρτῶνται οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις τοῦ Τομέα, εἴτε πρόκειται γιὰ λατρευτικοῦ χαρακτῆρα ἐκδηλώσεις εἴτε περὶ καλλιτεχικῶν διοργανώσεων τοῦ Τομέα, ἀκόμη καὶ περὶ συμμετοχῶν τοῦ Δ/ντοῦ καὶ τῶν μελῶν τοῦ Τομέα σὲ ἀντίστοιχες διοργανώσεις τρίτων φορέων.