Παράταση Προθεσμιῶν Συνεδρίου


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


 Ψαλτικ Τέχνη ς Ατόνομη πιστήμη:

πιστημονικο Κλάδοι – Συναφῆ πιστημονικὰ ντικείμενα – Διεπιστημονικς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα κα Διαδράση.

 

Ὁ Τομέας Ψαλτικς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀνακοινώνει ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ καὶ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ γιὰ τὸ 1ο Διεθνὲς Διεπιστημονικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο μὲ θέμα: “Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη: Ἐπιστημονικοὶ Κλάδοι – Συναφῆ Ἐπιστημονικὰ Ἀντικείμενα – Διεπιστημονικὲς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα καὶ Διάδραση”, τὸ ὁποῖο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΔΗμητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ.

Συγκεκριμένα:

Ἡ τελετὴ ἐνάρξεως τοῦ Συνεδρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακής 29ης Ιουνιου 2014 (ἀντὶ τῆς 30ης Ιουνίου). Ἀντὶ ἄλλης ἐναρκτήριας ἐκδηλώσεως, θὰ τελεσθεῖ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός τῆς Συνάξεως τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, σὲ κεντρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς πόλεως τοῦ Βόλου, καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος θὰ ἐπευλογήσει τὴν σύναξη τῶν ἐπιστημόνων καὶ θὰ κηρύξει τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου. Στὸν Ἑσπερινὸ θὰ ψάλουν πολυμελεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν.

Σὲ περίπτωση μεγάλου ἀριθμοῦ συμμετοχῶν, οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἐνδέχεται νὰ παραταθοῦν καὶ κατὰ την Πέμπτη 3 Ἰουλίου 2014.

Ἐπίσης, παρατείνεται ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ εἰσηγήσεις, μαζὶ τὶς περιλήψεις καὶ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα, ἕως τὴν 31 ανουαρίου 2014. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ προτάσεις καὶ τὰ συναφῆ θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἢ στὸν Πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Κωνσταντῖνο Χαριλ. Καραγκούνη, στὶς ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις tomeaspsaltikis@gmail.com ἢ  kxkaragounis@gmail.com, ἐνῶ ἐναλλακτικῶς, οἱ προτάσεις μποροῦν νὰ ὑποβληθοῦν καὶ μὲ τὸ παραδοσιακὸ ταχυδρομεῖο, στὴ διεύθυνση Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου – 1ο Διεθνὲς Διεπιστημονικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο – Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου, Τ.Κ. 38500.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεί το ἀργότερο μέχρι τὴν 10η Φεβρουαρίου 2014.

Κατὰ τὰ λοιπά, ἰσχύουν οἱ λεπτομέρειες ποὺ εἶχαν ἀνακοινωθεῖ παλαιότερα, δηλαδή:

Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι την 1η Μαρτίου 2014.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτ καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν.

Οἱ εἰσηγήσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιλέξουν νὰ μιλήσουν στὴν ἑλληνική, θὰ πρέπει νὰὑποβάλουν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους τὸ ἀργότερο ἕως την 15η Ιουνίου 2014 σὲ μορφὴ ἀρχείου .doc ἢ .pdf, προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ τὸ ἔργο τῶν μεταφραστῶν. Εὐπρόσδεκτες εἶναι καὶ τυχὸν μεταφράσεις τῶν ἀγγλόφωνων εἰσηγήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.