Δρυγιανάκης Κωστής


Κωστς Δρυγιανάκης.


Γεννήθηκε στὸ Βόλο τὸ 1965 καὶ σπούδασε Φυσικὴ στὸ Ἀ.Π.Θ., ἐνῶ σήμερα εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου στὴν Κοινωνικὴ Ἀνθρωπολογία, ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ἡ μουσική του δραστηριότητα συστηματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 1984 μὲ τὸ σχηματισμὸ τῆς ὁμάδας Ὁπτικὴ Μουσικὴ καὶ ἔγινε ἐπαγγελματικὴ μετὰ τὸ 1990. Ἐργάστηκε γιὰ τὸν Δῆμο Βόλου στὸν τομέα τῆς πολιτιστικῆς διαχείρισης (Κέντρο Μουσικοῦ Θεάτρου, Καλλιτεχνικὸς Ὀργανισμός, Δημοτικὸ Κέντρο Ἱστορίας) καὶ διδασκαλίας (ἐφαρμογὲς Μουσικῆς Τεχνολογίας στὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο) ὅπως ἐπίσης καὶ ὡς ἐκπαιδευτικὸς στὸ Κέ.Θ.Ε.Α. (στὸ πρόγραμμα Ἔξοδος, στὴ Λάρισα) καὶ σὲ πολλὰ προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης. Ἀπὸ τὸ 2002 ὡς τὸ 2009 ἀρθρογραφοῦσε συστηματικὰ γιὰ τὸ περιοδικὸ Δίφωνο. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν παραγωγὴ ἀρκετῶν δίσκων παραδοσιακῆς καὶ σύγχρονης μουσικῆς. Ἐπίσης, ἔχει γράψει μουσικὴ γιὰ θέατρο καὶ γιὰ ντοκυμαντέρ, ἐνῶ ἔχουν κυκλοφορήσει καὶ 8 δίσκοι μὲ δική του μουσική.