Ι.Κουκουζέλης κ’ Χερουβικός Ύμνος


Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


Ἐκδοτικὴ Δημητριάδος – Βόλος 2016

Σειρά: τψτμ – κχκ «ἔκπαλαι» α΄.

Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ

Εἰσήγηση στὸ Συνέδριο:

“Byzantine Music in the Middle Ages. Tradition and Reform”

ποὺ διοργάνωσε τὸ “Ἰνστιτοῦτο τῆς Δανίας στὴν Ἀθήνα”

Ἀθήνα, 11-14 Νοεμβρίου 1993


 Τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς εἰσηγήσεως

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ να κατεβάσετε δωρεὰν,

κάνοντας “κλὶκ” στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

http://tomeaspsaltikis.gr/wp-content/uploads/2021/04/Εισήγηση.pdf