Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

 

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ ἀνακοινώσει τὴν φετεινὴ Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ὁμότιμους Βυζαντινομουσικολόγους Καθηγητὲς καὶ διδασκάλους τῆς νεώτερης γενιᾶς Ἑλλήνων -καὶ ὄχι μόνον- βυζαντινομουσικολόγων, τοὺς Μουσικολογιωτάτους καὶ Ἐλλογιμωτάτους κ. κ. Γρηγόριο Θ. Στάθη, Ἀντώνιο Ἀλυγιζάκη καὶ Ἀθανάσιο Βουρλῆ, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Γεώργιο Κουρουπέτρογλου, στὸν ὁποῖο ὁ Τομέας ΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ὀφείλει πολλὰς καὶ ἐξαιρετικὰς χάριτας γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά του στὴν ἐπιμέλεια καὶ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ 600σέλιδου Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ Τομέα (Ἰούνιος 2014), καθὼς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ἀγγλικοῦ φυλλαδίου Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημειωμάτων ἐκείνου.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀντώνιος Ἀλυγιζάκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐπεξεργασίας Σήματος.