2006/05ος, Γύρω ἀπὸ τὶς Χορωδιακὲς καὶ Συμφωνικὲς Ἑρμηνεῖες Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

Ἄρθρο τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τομέα στὸ Περιοδικὸ “ΜΑΓΝΗΣΙΑ: Γράμματα – Ἐπιστῆμες – Τέχνες – Πολιτισμός”, ἑξαμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Κοινωνικῆς Παρέμβασης καὶ Πολιτισμοῦ (Ε.Κ.ΠΟΛ.) τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Μαγνησίας, Μάϊος 2006, σελ. 140 – 144. Τo  ἄρθρο μπορεῖτε να τό δεῖτε ἢ και να κατεβάσετε ἀπό τόν παρόντα σύνδεσμο.