2009.08.07, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Συμπόσιο Βυζαντινῆς Μουσικῆς

  Συνέδριο  Α΄ Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

  Θεματική  «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ Σύγχρονη Ἐποχή»

  Διοργάνωση   Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, στὸ πλαίσιο τοῦ «1ου Διεθνοῦς Φεστιβὰλ “Ἰωλκὸς 2009”, τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε τὸ διάστημα 22/07 – 10/08/2009, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς φορεῖς «Παγκόσμιο Φεστιβὰλ Interartia», “International Art Society” καὶ τὴν Πολωνικὴ Πρεσβεία

  Τόπος, Χρόνος  Ἰωλκὸς Μαγνησίας, 07-08/08/2009 (Συνεδριακὸ Κέντρο Δήμου Ἰωλκοῦ)

  Εἰσηγήσεις  «“Νεώτερεςτελετουργικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ Θεία Λειτουργία: Τὰ Ἀλληλουϊάρια τοῦ Εὐαγγελίου Εὐχαριστιακὸς Ὕμνος Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε…”»

  «Ἦχος Τρίτος: Διατονικὸς ἢ Ἐναρμόνιος;»

 «Περὶ χρήσεως ἢ μὴ τοῦ σημαδίου τῆς Ὀξείας στὴ Νέα Μέθοδο Σημειογρα-φίας τῶν Τριῶν Διδασκάλων»

  Πε­ρί­λη­ψη  Τὸ Συμπόσιο εἶχε σεμιναριακὸ χαρακτῆρα καὶ ἀπευθυνόταν σὲ Καθηγητὲς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, Ἱεροψάλτες, Μουσικούς, Σπουδαστὲς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ λοιποὺς φιλομούσους.

  Ἐκδόθηκε  Οἱ ἐργασίες δὲν ἐκδόθηκαν. Τὸ Συμπόσιο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.