3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

 

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ 3ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Ἡ θεματικὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπελέγη μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ Τομέα νὰ πραγματοποιεῖ διεπιστημονικὲς συναντήσεις, ἀνοικτὲς σὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς προσεγγίσεις γιὰ τὴν μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, προκειμένου νὰ προκύπτουν γόνιμοι προβληματισμοί, πρωτότυπες ἰδέες καὶ καρποφόρες συνεργασίες μεταξὺ ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν τοῦ αὐτοῦ ἢ διαφορετικοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου, κλάδου ἢ πεδίου, τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης ἢ καὶ διαφορετικῶν ἐπιστημῶν, οἱ ὁποῖες, πάντως, ἐνδιαφέρονται νὰ συμπεριλάβουν τὴν Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή, νεώτερη καὶ σύγχρονη Ψαλτικὴ τέχνη στὰ ἐρευνητικά τους ἐνδιαφέροντα.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὁ θεματικὸς ὅρος «προϋποθέσεις» μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ μὲ εὑρύτερο τρόπο, ἀναδεικνύοντας τὴν διεπιστημονικότητα τοῦ Συνεδρίου. Ἔτσι, οἱ «προϋποθέσεις» τῆς Ψαλμωδίας μπορεῖ νὰ ἔχουν προσανατολισμοὺς θεολογικούς (π.χ. ἠθικοδογματικούς), λειτουργικούς (π.χ., τυπικοτελετουργικούς κ.λπ), φιλολογικούς (π.χ., γνώση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ὑμνογραφίας τῆς λατρείας), φωνητικούς, θεωρητικούς (γνώση τῆς θεωρίας, τῆς παρασημαντικῆς, τοῦ ρυθμοῦ κ.τ.ὅ.), αἰσθητικοὺς καὶ γενικότερα καλλιτεχνικούς, τὰ δὲ τελευταῖα χρόνια, σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ μουσικολογικούς.

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν καλὴ γνώση καὶ ἀπόδοση τῆς Ψαλμωδίας, πάντοτε θὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦνται καὶ νὰ ἐξετάζονται οἱ τυχὸν εὐρύτερες γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλουν στὴν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν φορέων καὶ ἐκφραστῶν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἄρα καὶ στὴν οὐσιαστικότερη διάδραση τῆς Ψαλμωδίας κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λατρείας. Ἔτσι, εὐρύτερες μουσικὲς γνώσεις (π.χ., λαϊκῆς – παραδοσιακῆς, κοσμικῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς, εὐρωπαϊκῆς, ἀραβοπερσικῆς ἢ ἀνατολικῆς μουσικῆς) καὶ δεξιοτεχνίες μουσικῶν ὀργάνων, μουσικολογικὲς γνώσεις (π.χ. κωδικολογία, μουσικὴ παλαιογραφία, ἱστορία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κ.ἄ.), παιδαγωγικὴ κατάρτηση, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ἀνθρωπολογικές, ἱστορικολαογραφικὲς σπουδές, θετικὲς ἐπιστῆμες (π.χ., φυσικομαθηματικές, φωνιατρικές, μουσικοθεραπευτικές κ.τ.ὅ.), ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐπιστῆμες (π.χ. ηχοληπτικές, ἠλεκτρονικο-υπολογιστικές, κ.τ.ὅ.), καθὼς καὶ λοιπὲς ἐπιστημονικὲς ἢ καλλιτεχνικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες μποροῦν καὶ καλοῦνται νὰ βροῦν κοινὰ πεδία ἔρευνας, μελέτης καὶ διαδραστικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει, ὁπωσδήποτε, νὰ ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα τῆς σύγχρονης βυζαντινομουσικολογικῆς ἔρευνας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια νὰ ἀναζητοῦν στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἐργαλεῖα γιὰ τὴν διεύρυνση καὶ ὑποβοήθηση τῶν δικῶν τους ἐρευνητικῶν ἢ πειραματικῶν δράσεων.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στο Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδoς καὶ Ἁλμυροῦ, στα Μελισσιάτικα Βόλου, τὸ τετραήμερο ἀπὸ 30 Μαΐου (ἐπίσημη ἔναρξη τὸ ἀπόγευμα) ἕως 02 Ἰουνίου (ἐπίσημη λήξη τὸ μεσημέρι) 2018 (οἱ ὧρες θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων).

ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου θὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μουσικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.Χ.Ἐ., Πρωτοψάλτου καὶ Χοράρχου, Κυριαζῆ (Ζάχου) Νικολέρη, ἀπὸ τὸν Βόλο.

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου, tomeaspsaltikis@gmail.com , τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 02 Φεβρουαρίου 2018.

ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 23 Φεβρουαρίου 2018.

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου φέτος ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

  • Ἀποστολόπουλος Θωμᾶς (Ἐ.Κ.Π.Ἀ.), Πρόεδρος.
  • Γιαννόπουλος Ἐμμανουήλ (Ἀ.Π.Θ.),
  • Στρουμπάκης Μιχαήλ (Π.Ἀ.Ἐ.Ἀ.Κ.) καὶ
  • ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέας ΨΤΜ τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β., Καραγκούνης Κωνσταντῖνος (Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).

ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι τὴν Παρασκευὴ 30 Μαρτίου 2018.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν, ἐνταγμένη ὀργανικὰ στὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ Ἀγγλική. ΔΕΝ θὰ ὑπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ὑποβάλλουν ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἁπλῶς ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ περίληψή της, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 20η Μαΐου 2018 σὲ μορφὴ ἀρχείου .doc, προκειμένου νὰ διανεμηθεῖ, ἀντίστοιχα, στοὺς ἐνδιαφερόμενους Συνέδρους.

Τὰ Πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο (στὸν ἰστότοπο τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr ) σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Γιὰ τὴ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητές.

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται σὲ 45,00 € ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων μὲ ἐλαφρὺ μπουφέ τὴν μετακίνηση ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο, τὴν εἴσοδο σὲ ὅλες τὶς καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση Πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν, ούτε έξοδα πούλμαν γιὰ τὶς ἐπισκέψεις – ἐξορμήσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο.

Ὁ Διευθυντής, τὰ Μέλη τοῦ Τομέα καὶ ἡ λοιπὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερώσουν τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ὅτι ἀποβλέπουν τὸ Συνέδριο νὰ εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενο καί, φυσικά, ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων. Ἐντούτοις, γιὰ τὴν καλύτερη καὶ οἰκονομικότερη διευκόλυνση τῶν Συνέδρων, ἔχουν προβλεφθεῖ οἱ ἀκόλουθες ἐναλλακτικὲς «οἰκονομικὲς» λύσεις (βλ. παρακάτω), τῶν ὁποίων μπορεῖ νὰ ζητήσει νὰ κάνει χρήση ὅποιος Σύνεδρος τὸ ἐπιθυμεῖ:

Διατροφή (ἕνα δεῖπνο στὶς 30/5 καὶ τρία γεύματα στὶς 31/5, 1/6, 2/6) (*)                                                          50,00 €

Διαμονή σὲ μονόκλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό)                                   90,00 €

Διαμονή σὲ 2κλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό)                                          60,00 €

Διαμονή σὲ 3κλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό)                                           45,00 €

Ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνει σαφές, ὅτι τὰ πακέτα διαμονῆς καὶ διατροφῆς δὲν «σπάζουν», σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος σύνεδρος δὲν συμμετέχει ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου. (**)

Στὴ σκέψη μας εἶναι, στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, νὰ διοργανώσουμε καὶ μία ἢ δύο (προαιρετικές) ἐξορμήσεις ἀναψυχῆς σὲ περιοχὲς τῆς Μαγνησίας, μὲ παράλληλο προσκυνηματικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον, μὲ ἔνα ἐλάχιστο κόστος συμμετοχῆς γιὰ τὸ πούλμαν. Λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν ἄμεσα.

Σᾶς περιμένουμε στὸ Βόλο. Χαρά μας θὰ εἶναι, νὰ περάσουμε ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου ὅλοι μαζί.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.

  

(*)   Ὁ μέχρι τώρα σχεδιασμός μας -ὁ ὁποῖος ἴσως χρειαστεῖ νὰ τροποποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ προτάσεων ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν- εἶναι, τὸ Συνέδριο νὰ ὁλοκληρώνεται περὶ τὶς 4μμ, ὁπότε καὶ θὰ προσφέρεται τὸ γεῦμα, γιὰ ὅσους θὰ ἔχουν λάβει τὸ σχετικὸ πακέτο. Τὸ γεῦμα, δηλαδή, ὑπολογίζουμε νὰ προσφέρεται ἀπὸ 4.00 – 5.00 μμ, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει ὑπάρξει σχετικὴ πρόβλεψη γιὰ βραδινὸ δεῖπνο. Ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ καφὲς τοῦ διαλείμματος λίγο πρὶν τὸ μεσημέρι, θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐλαφρὺ μπουφὲ γιὰ ὅλους.

 

(**)  Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ Συνέδριο, τὴν Ὀργανωτική του Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς λοιπὲς δράσεις του, μπορεῖτε βρίσκετε στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr στὸ μενοῦ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ὑπομενοῦ Διοργανώσεις τοῦ ΤΨΤΜ / 2018.05.30, Γ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ.

 

 

Ἐκ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου

 

 

Η ανακοίνωση του Συνεδρίου σε μορφή pdf