ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 2ου ΔΜΔ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

τοῦ 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική


 

 

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜ&ΔΣ, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίαςτῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀνακοινώνει ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝγιὰ τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ.

 

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ εἰσηγήσεις (οἱ περιλήψεις καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα, γιὰ τοῦ Ἕλληνες συνέδρους καὶ στὰ ἀγγλικά), ἕως τὴν Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ προτάσεις καὶ τὰ συναφῆ θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἢ στὸν Πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Κωνσταντῖνο Χαριλ. Καραγκούνη, στὶς ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις tomeaspsaltikis@gmail.com καὶkxkaragounis8@gmail.com, ἐνῶ ἐναλλακτικῶς, οἱ προτάσεις μποροῦν νὰ ὑποβληθοῦν καὶ μὲ τὸ παραδοσιακὸ ταχυδρομεῖο, στὴ διεύθυνση Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, 2ο ΔΜ&Δ Συνέδριο – Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου, Τ.Κ. 38500. Πέραν τούτης, δὲν θὰ δοθῆ ἄλλη παράταση.

 

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεί το ἀργότερο μέχρι τὴν 6η Μαρτίου 2016. Κατὰ τὰ λοιπά, ἰσχύουν οἱ λεπτομέρειες ποὺ εἶχαν ἀνακοινωθεῖ παλαιότερα, δηλαδή: Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι την 30η Μαρτίου 2016.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτά, ἐνῶ θὰ ἀκολουθεῖ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν τῆς ὥρας. Οἱ εἰσηγήσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. ΔΕΝ θα υπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιλέξουν νὰ μιλήσουν στὴν ἑλληνική, παρακαλοῦνται νὰ ὑποβάλουν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἔστω ἀγγλικὴ περίληψη αὐτῆς τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 1η Ιουνίου 2016 σὲ μορφὴ ἀρχείου .doc ἢ .pdf, προκειμένου νὰ διανεμηθεῖ στοὺς συνέδρους. Ἐναλλακτικῶς, μποροῦν νὰ συνοδέψουν τὴν εἰσήγησή τους μὲ ἀρχεῖο powerpoint στην ἀγγλική. Εὐπρόσδεκτες εἶναι καὶ τυχὸν μεταφράσεις τῶν ἀγγλόφωνων εἰσηγήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

 

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται στὰ 120,00 Ε, ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις σὲ δίκλινα δωμάτια στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες τοῦ Δήμου Βόλου, ὅλα τὰ γεύματα καὶ δεῖπνα ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς 9ης Ἰουνίου ἕως καὶ τὸ μεσημέρι τῆς 11ης Ἰουνίου, τὶς μετακινήσεις πρὸς καὶ ἀπὸ τὸ Συνεδριακὸ Κέντρο καὶ τοὺς Ξενῶνες ἠ τὸ κέντρο τῆς πόλης τοῦ Βόλοπυ, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων, τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν (βλ. κατωτέρω).

 

Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς διαμονῆς, ὑπάρχει εὐελιξία γιὰ ὅσους συνέδρους δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ διαμείνουν στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες. Φυσικά, στην περίπτωση αὐτὴ τὸ κόστος συμμετοχῆς στὸ συνέδριο μειώνεται (βλ. τὴν ἑνότητα Οἰκονομικὰ Θέματα ἐδῶ: http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2016-06-09-v-diethnes-mousikologiko-diepistimoniko-synedrio-tpstm/o-konomik-themata-v-dmds).

Στὰ δίκλινα δωμάτια ἡ ἐπιλογὴ τῶν συνέδρων θὰ γίνει ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ φροντίσει νὰ βάλει στὸ κάθε δωμάτιο πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου, ἐκτὸς καὶ ὑπάρξει ἔγκαιρη ἐνημέρωση ἐκ μέρους τῶν κ. κ. συνέδρων γιὰ προσωπικὲς ἐπιλογὲς συγκατοίκησης, κατόπιν μεταξύ τους συνεννοήσεως.

Λόγω ἀδυναμίας κράτησης πολλῶν δωματίων στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες, δὲν μποροῦμε νὰ ὑποσχεθοῦμε, ὅτι θὰ ἐξυπηρετήσουμε ὅλους ὅσοι ζητήσουν μονόκλινο δωμάτιο (στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ κόστος αὐξάνεται), οὔτε μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ διαμονὴ συνοδῶν σὲ αύτούς. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις θὰ τηρηθεῖ αἠστηρῶς σειρὰ προτεραιότητος μὲ βάση τὴν καταβολὴ τοῦ σχετικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς. Μποροῦμε, βεβαίως, νὰ προτείνουμε οἰκονομικὲς λύσεις σὲ ξενοδοχεῖα τῆς πόλης τοῦ Βόλου. Αἰτήματα γιὰ μονόκλινα δωμάτια καὶ διαμονὴ συνοδῶν θὰ ἐξεταστοῦν, ἐφόσον ὑπάρχει δυνατότητα, μετὰ τὴν 30η Μαρτίου 2016, ὅταν θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπικύρωση τῶν συμμετοχῶν τῶν ὁμιλητῶν.

Διευκρινίζουμε ὅτι τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ἀφορᾶ κυρίως στὰ κόστη φιλοξενίας καὶ διατροφῆς καὶ ὅτι ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων, γι’ αὐτὸ καὶ δίνονται ἐναλλακτικὲς λύσεις(βλ. τὴν ἑνότητα Οἰκονομικὰ Θέματα ἐδῶ: http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2016-06-09-v-diethnes-mousikologiko-diepistimoniko-synedrio-tpstm/o-konomik-themata-v-dmds). Ἔτσι, ἐὰν κάποιος σύνεδρος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τῶν σχετικῶν παροχῶν φιλοξενίας (διανυκτερεύσεις, γεύματα κλπ), μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ὥστε νὰ ἔχει ἀντίστοιχα μειωμένο κοστολόγιο. 

 

Περὶ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων

Τὰ Παρακτικὰ καὶ τοῦ 2ου Συνεδρίου (2016) θὰ δημοσιευθοῦν ἐπισήμως στὸ διαδίκτυο σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ μὲ ISBN, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ 1ο ΔΔΜΣ (βλ. http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2014-06-29-1/lektronik-praktik-to-1ou-ddms-to-tpstm-t-s-aths-volou). Γιὰ τὴν τελικὴ δὲ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες σαφεῖς ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητὲς συγγραφεῖς.

Τὰ ἔντυπα Παρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου (2014) διατίθενται ἔναντι 25,00 εὐρὼ (ἔγχρωμη ψηφιακὴ ἐκτύπωση) ἢ 20,00 Εὐρὼ (ἀσπρόμαυρη ψηφιακὴ ἐκτύπωση), σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἂν ὑπάρχουν, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντάς τα.

Στὶς ἴδιες τιμὲς προβλέπεται νὰ διατεθοῦν καὶ τὰ ἔντυπα Πρακτικὰ τοῦ 2ου (τρέχοντος) Συνεδρίου, καὶ ὅποιοςἐπιθυμεῖ μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντας αὐτά.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Παρακαλούμε για την διάδοση αυτού του μηνύματος σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.

Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

 

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ ἀνακοινώσει τὴν φετεινὴ Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ὁμότιμους Βυζαντινομουσικολόγους Καθηγητὲς καὶ διδασκάλους τῆς νεώτερης γενιᾶς Ἑλλήνων -καὶ ὄχι μόνον- βυζαντινομουσικολόγων, τοὺς Μουσικολογιωτάτους καὶ Ἐλλογιμωτάτους κ. κ. Γρηγόριο Θ. Στάθη, Ἀντώνιο Ἀλυγιζάκη καὶ Ἀθανάσιο Βουρλῆ, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Γεώργιο Κουρουπέτρογλου, στὸν ὁποῖο ὁ Τομέας ΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ὀφείλει πολλὰς καὶ ἐξαιρετικὰς χάριτας γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά του στὴν ἐπιμέλεια καὶ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ 600σέλιδου Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ Τομέα (Ἰούνιος 2014), καθὼς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ἀγγλικοῦ φυλλαδίου Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημειωμάτων ἐκείνου.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀντώνιος Ἀλυγιζάκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐπεξεργασίας Σήματος.

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

(Πρόεδρος) Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Θεολόγος – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Ἐπίκουρος Καθηγητὴς «Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βαλίλα Γιαννουτάκη, Mth – Γραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βασιλικ Γούση, Μουσικολόγος – Διπλωματοῦχος Πιανίστα – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εὐστάθιος Γραμμένος, Θεολόγος – Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» – Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου – Καθηγητὴς καὶ Χοράρχης Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Κωστῆς Δρυγιανάκης, Φυσικὸς – Συνθέτης – MSc Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ ΤμήματοςἹστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Τελειόφοιτος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀ.Τ.Ἐ.Ἱ. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ὄλγα Μάνου, Μουσικολόγος (Master Μουσικολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ) – Διπλωματοῦχος Ἀνωτέρων Θεωρητικῶν Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς – Συμβασιοῦχος έργαζόμενη τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ζωὴ Ναούμ, Μουσικός – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Διπλωματοῦχος Κιθαρίστα – Ἐρευνήτρια – Συγγραφέας.

Κλαίρη ΝικολάουΓραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ἀριάδνη Τσαλούχου, Ψυχολόγος – Κάτοχος MSc καὶ Ὑποψήφια Διδάκτωρ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὴ Συμβουλευτικὴ καὶ τὸν Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμό – Ἐπιστημονικῶς Ὑπεύθυνη τοῦ Κέντρου Ὑποστήριξης Ἀπασχόλησης, τοῦ Γραφείου Ἐ-θελω-ντῆ καὶ τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Πρόληψης τῆς Παραβατικότητας τοῦ Δήμου Βόλου.

2015.11.01, Ἀκαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                        cropped-logo1-3.jpg

 

Στην Κέρκυρα και κατά το διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015 έλαβε χώρα το 7οΔιατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Αυτός ο ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός των διατμηματικών μουσικολογικών συνεδρίων συνασπίζει πλέον τις επιστημονικές δυνάμεις και των τεσσάρων αρμοδίων ακαδημαϊκών τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ειδικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Μουσική, λόγος και τέχνες», αλλά πραγματοποιήθηκαν και πολλές συνεδρίες ανεξάρτητης θεματική. Continue reading “2015.11.01, Ἀκαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο”

2015.10.21, 6ο Συνέδριο ΙΒΜ ΙΣΕΕ

6ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ψαλτικό Συνέδριο

του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

cropped-logo-1-3.jpgΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ

Γράφει η Ζωή Ναούμ

  Continue reading “2015.10.21, 6ο Συνέδριο ΙΒΜ ΙΣΕΕ”

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο

του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας 

της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Βόλος, 9 – 11 Ιουνίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

“Από Χορού και Ομοθυμαδόν”

Εξελίξεις και Προοπτικές

της Διεπιστημονικής Έρευνας για την Ψαλτική

 

Το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου είχε ως τίτλο, «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικώς Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση», αποσκοπούσε δε στην ανάδειξη α) της αναγκαιότητας για αυτοπροσδιορισμό της επιστήμης της μουσικολογίας περί την Ψαλτική, β) των δυνατοτήτων που παρέχονται για διεπιστημονική προσέγγιση αυτής και γ) των δυνατοτήτων τις οποίες η ίδια η Ψαλτική ως εργαλείο προσφέρει στην υποστήριξη άλλων επιστημών. Με το πρώτο αυτό Συνέδριο, λοιπόν, προσεγγίστηκαν οι δυνατότητες για αντιμετώπιση και μελέτη της Ψαλτικής ως μίας αυτοδύναμης επιστήμης, ετέθη το θεωρητικό υπόβαθρο της διεπιστημονικότητας περί αυτήν, ορίστηκαν για πρώτη φορά οι επιστημονικοί κλάδοι (κάποιοι έστω ως προτάσεις) και τα συναφή επιστημονικά αντικείμενα αυτής και, το κυριότερο, αποδείχθηκε ότι υπάρχει ευρύτατο διεπιστημονικό ενδιαφέρον για κάθε είδους συνεργασία και σύμπραξη, προς κάθε ερευνητική κατεύθυνση, προς κοινόν όφελος.

Με το 2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Από Χορού και Ομοθυμαδόν” ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας  της  Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου φιλοδοξεί να προκαλέσει επί του πρακτέου συγκεκριμένες προτάσεις διεπιστημονικής συνεργασίας για/περί την Ψαλτική, οι οποίες, ακόμα και άμεσα -σε στρογγυλές τράπεζες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Συνεδρίου-, θα διατυπωθούν ως αντικείμενα διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και θα δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.

Και στην φετινή διοργάνωση, το Συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στην μελέτη της Ψαλτικής Τέχνης. Έτσι, δεν ανακοινώνει περαιτέρω θεματικές ενότητες, αλλά καλεί και προσκαλεί όλες τις επιστήμες (θετικές και θεωρητικές) και όλες τις τέχνες με τις επιμέρους ειδικότητές τους να μελετήσουν το ενδεχόμενο συσχετισμού των γνωστικών αντικειμένων τους με την Ψαλτική Τέχνη. Η Θεολογία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία, η Φιλολογία, η Ιστορία, η Παιδαγωγική, η Νομική, η Ψυχολογία, η Ιατρική, οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Τεχνολογία, φυσικά η Μουσικολογία και, γενικώς, όλες οι επιστήμες, μπορούν και καλούνται να βρουν πεδία έρευνας και μελέτης για την Ψαλτική Τέχνη η πτυχές διαδραστικής συνεργασίας με αυτή.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδoς και Αλμυρού, στα Μελισσιάτικα Βόλου, το τριήμερο 9 – 11 Ιουνίου 2016.

Οι προτάσεις για εισηγήσεις, μαζί με τις περιλήψεις τους και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tomeaspsaltikis@gmail.com, το αργότερο μέχρι την 12ηΦεβρουαρίου 2016. Η έκταση των περιλήψεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις ενώ των βιογραφικών σημειωμάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200. Εναλλακτικά, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και με το παραδοσιακό ταχυδρομείο, στην διεύθυνση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, Τ.Θ. 1308, 38001 Βόλος.

Η επιλογή των εισηγήσεων θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την 22η Φεβρουαρίου 2016.

Η επικύρωση της συμμετοχής, με παράλληλη καταβολή του οικονομικού αντιτίμου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Μαρτίου 2016.

Οι εισηγήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε χρόνο τα 20 λεπτά και θα ακολουθούνται από σύντομη συζήτηση 10 λεπτών.

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική η στην αγγλική γλώσσα. ΔΕΝ θα υπάρχει μετάφραση. Όσοι εισηγητές επιλέξουν να μιλήσουν στην ελληνική, παρακαλούνται να υποβάλλουν αγγλική μετάφραση της εισηγήσεώς τους, η έστω εκτενή αγγλική περίληψη αυτής το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2016 σε μορφή αρχείου .doc η .pdf, προκειμένου να διανεμηθεί και να είναι κατανοητή από τους Συνέδρους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Εναλλακτικά, μπορούν να συνοδεύουν την εισήγησή τους με αρχείο powerpoint στην αγγλική, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουν γι’ αυτό εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή. Ευπρόσδεκτες είναι και οι τυχόν μεταφράσεις των αγγλόφωνων εισηγήσεων στην ελληνική γλώσσα.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίζεται σε 120 € ανά άτομο και περιλαμβάνει δυο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια στους Ολυμπιακούς Ξενώνες του Δήμου Βόλου, όλα τα γεύματα και δείπνα από το βράδυ της 9ης Ιουνίου έως και το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου, τους καφέδες των διαλειμμάτων, το φάκελο του Συνεδρίου και την είσοδο σε όλες τις καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις που θα συνοδεύουν το Συνέδριο, καθώς και την δημοσίευση πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει έξοδα για την πιθανή δημοσίευση έντυπων Πρακτικών. Σχετικά με το θέμα της διαμονής, υπάρχει σχετική ευελιξία (για συνέδρους που επιθυμούν διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο η που δεν επιθυμούν να διαμείνουν στους Ολυμπιακούς Ξενώνες), και σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την επιλογή των εισηγήσεων.

Τα πρακτικά θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, για την τελική δε μορφοποίηση αυτών θα αποσταλούν εγκαίρως συγκεκριμένες σαφείς οδηγίες προς τους εισηγητές. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Παρακαλούμε για την διάδοση αυτού του μηνύματος σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.

Τιμή Πέτρου Μπλάνα


Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος και Ἁλμυροῦ

Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»


Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀφιέρωμα στὸν Πρωτοψάλτη Πέτρο Μπλάνα,

τέως Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015 – Πολιτιστικὸ Κέντρο Ν. Ἰωνίας Βόλου – Ὥρα 7:00 μμ.

Χαιρετισμὸς τῆς Ἐκδήλωσης ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

ὡς Διευθυντοοῦ τοῦ Τομέως Ψαλτικῆς Τέχνης και Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω

Βίντεο Εἰσηγήσεων (Ἡμερίδας γιὰ Μαν.Χατζημᾶρκο)

ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

τῆς Ἡμερίδας εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Βολιώτου Πρωτοψάλτου Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου.

 

Συνδιοργάνωση τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν

μὲ τὸν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου “Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης”

 

Βόλος, 22 Φεβρουαρίου 2014

 

 

 

Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ ………. https://www.youtube.com/watch?v=tV84c2xEAqM

Ζέτα Μακρῆ, Βουλευτής ………. https://www.youtube.com/watch?v=u4yM2ALN6n0

Πάνος Σκοτεινιώτης, Δήμαρχος Βόλου ………. https://www.youtube.com/watch?v=QaEAFb27Wx0

 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης – Μπιλάλης ………. https://www.youtube.com/watch?v=H-c8YfVyFe8

Βασιλικὴ Γούση ………. https://www.youtube.com/watch?v=-AjUore_BiI

Ευστάθιος Γραμμένος ………. https://www.youtube.com/watch?v=rJ2vj0uzGz0

Κωστὴς Δρυγιανάκης ………. https://www.youtube.com/watch?v=0SQYyF_Eoq0

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης ………. https://www.youtube.com/watch?v=4qMSJGM26Yw

Κωνσταντῖνος Μαφίδης ………. https://www.youtube.com/watch?v=DZB5Fk_pyT8

Γεώργιος Ναοὺμ ………. https://www.youtube.com/watch?v=tV84c2xEAqM

Ξανθοῦλα Παπαπαναγιώτου ………. https://www.youtube.com/watch?v=0F08XQJrUsg

Ἰωάννης Σῖμος – Γεώργιος Λαμπρόπουλος ………. https://www.youtube.com/watch?v=cpihUk114Mc

Δημοσθένης Φιστουρῆς ………. https://www.youtube.com/watch?v=Cu08Sf1T90w

Γεώργιος Χατζηχρόνογλου ………. https://www.youtube.com/watch?v=SwJf-Fa7q2g

Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

Continue reading “Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου”