ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


 Ψαλτικ Τέχνη ς Ατόνομη πιστήμη:

πιστημονικο Κλάδοι – Συναφῆ πιστημονικὰ ντικείμενα – Διεπιστημονικς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα κα Διαδράση.

 

Ὁ Τομέας Ψαλτικς Τέχνης κα Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση τοῦ 1ου Διεθνοὺς Διεπιστημονικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου με θέμα: « Ψαλτικ Τέχνη ς Ατόνομη πιστήμη: πιστημονικο Κλάδοι – Συναφῆ πιστημονικὰ ντικείμενα – Διεπιστημονικς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα κα Διαδράση.»

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Συνεδριακ Κέντρο τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδας καὶ λμυρο, στὰ Μελισσιάτικα Βόλου, τὸ 3ήμερο 30 ουνίου – 2 ουλίου 2014.

Στόχος τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (τῆς Βυζαντινῆς, Μεταβυζαντινῆς, Νεότερης καὶ Σύγχρονης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) ὡς αὐτόνομης ἐπιστήμης καὶ ἡ ἀναγνώριση σὲ αὐτὴ τῆς ἀναγκαιότητας γιὰ προσδιορισμὸ καὶἀποδοχὴ τῶν ἐπιστημονικῶν της κλάδων, τῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ἀντικειμένων καὶ τῶν σχετικῶν πρὸς αὐτὴν ἐπιστημῶν.

Τὸ Συνέδριο φιλοδοξεῖ νὰ προωθήσει τὴν διεπιστημονικὴ προσέγγιση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ διαθεματικὲς συνεργασίες καὶ διαδράση μεταξὺ φορέων, οἱ ὁποῖοι ὡς τώρα δὲν ἔχουν ἐπιχειρήσει μία συστηματικὴ προσέγγιση τῆς Ψαλτικῆς.

 

Τὸ Συνέδριο εἶναι ἀνοιχτὸ σὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις πάνω στὴν μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἔτσι, δὲν ἀνακοινώνει περαιτέρω θεματικὲς ἑνότητες, ἀλλὰ καλεῖ καὶ προσκαλεῖ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες (θετικὲς καὶ θεωρητικὲς) καὶ ὅλες τὶς τέχνες μὲ τὶς ἐπιμέρους εἰδικότητές τους νὰ μελετήσουν τὸ ἐνδεχόμενο συσχετισμοῦ τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων τους μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη. Ἡ Θεολογία, ἡ Φιλοσοφία, ἡ Κοινωνιολογία, ἡ Ἀνθρωπολογία, ἡ Φιλολογία, ἡ Ἱστορία, ἡ Παιδαγωγική, ἡ Νομική, ἡ Ψυχολογία, ἡ Ἰατρική, οἱ Φυσικὲς Ἐπιστῆμες, τὰ Μαθηματικά, ἡ Πληροφορική, ἡ Τεχνολογία, φυσικὰ ἡ Μουσικολογία καί, γενικῶς, ὅλες οἱ ἐπιστῆμες, μποροῦν καὶ καλοῦνται να βροῦν πεδία ἔρευνας και μελέτης γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἢ πτυχὲς διαδραστικῆς συνεργασίας μὲ αὐτή.

Ἐπιπλέον, τὸ Συνέδριο φιλοδοξεῖ νὰ συγκαλέσει καὶ Στρογγυλὲς Τράπεζες μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη. Εἰσηγητὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ λάβουν μέρος σὲ Στρογγυλὲς Τράπεζες, παρακαλοῦνται νὰ ὑποβάλλουν σχετικὴ πρόταση στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴτοῦ Συνεδρίου ἐντὸς τῶν προβλεπόμενων χρονικῶν ὁρίων.

Ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς δικτύου φορέων γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τὸ ὁποῖο νὰ διευκολύνει τὴν γνωριμία καὶ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἐπιστημόνων, νὰ ἐνημερώνει γιὰ τὶς ἀνάγκες συνεργασίας μεταξὺ φορέων καὶ προσώπων καὶ γιὰ τὰ προγράμματα καὶ τὶς ἔρευνες ποὺ «τρέχουν» ἀνὰ πάσα ὥρα καὶ στιγμὴ γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη καί, γενικῶς, νὰ προάγει διεθνῶς τὴν ἀναγκαιότητα ἀντιμετώπισης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὡς αὐτόνομης ἐπιστήμης.

Οἱ προτάσεις γιὰ εἰσηγήσεις μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ, θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου, στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση  tomeaspsaltikis@gmail.com, τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν 15η Ιανουαρίου 2014. Ἡ ἔκταση τῶν περιλήψεων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς 300 λέξεις ἐνῶ τῶν βιογραφικῶν σημειωμάτων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς 200. Ἐναλλακτικά, οἱ προτάσεις μποροῦν νὰ ὑποβληθοῦν καὶ μὲ τὸ παραδοσιακὸ ταχυδρομεῖο, στὴν διεύθυνση Ἀκαδημια Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου – 1ο Διεθνὲς Διεπιστημονικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο, Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου, Τ.Κ. 38500.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ τὸ ἀργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014.

Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι τὴν 1η Μαρτίου 2014.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτ καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν.

Οἱ εἰσηγήσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιλέξουν νὰ μιλήσουν στὴν ἑλληνική, θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλλουν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 15η Ιουνίου 2014 σε μορφὴ ἀρχείου .doc ἢ .pdf, προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ τὸ ἔργο τῶν μεταφραστῶν. Εὐπρόσδεκτες θὰ ἦταν καὶ οἱ τυχὸν μεταφράσεις τῶν ἀγγλόφωνων εἰσηγήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται σὲ 40 € ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει ὅλα τὰ γεύματα καὶ δεῖπνα ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς 30ηςΙουνίου, ἕως καὶ τὸ βράδυ τῆς 2ας Ιουλίου, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων, τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου καὶ τὴν εἴσοδο σὲ ὅλες τὶς καλλιτεχνικὲς ἢ ἄλλες ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν.

Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ Συνέδριο παρέχεται ἡ δυνατότητα διανυκτέρευσης στοὺς ξενῶνες τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ 2004 στὴν τιμὴ τῶν 10 € ἀνὰ ἄτομο, σὲ δίκλινο δωμάτιο. Ἄλλες δυνατότητες διαμονῆς σὲ ξενοδοχεῖα στὸ Βόλο ἢ στὸ Πήλιο, μποροῦν νὰ προταθοῦν στοὺς συμμετέχοντες κατόπιν συνεννοήσεως.

Τὰ πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο στὴ μορφὴ ἀρχείου .pdf, ὅπως ἀκριβῶς θὰ ὑποβληθοῦν ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.