Δ’ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ

εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον (Ψαλμ. ΡΒ΄)

Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις

  

Δευτέρα 20 Ἰουλίου – Πέμπτη 23 Ἰουλίου 2020

Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς – Πορταριὰ Πηλίου (Βόλος)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

  

Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον” – Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις».

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη, μιὰ μουσικὴ ἡ ὁποία σήμερα εἶναι γνωστὴ σὲ πολλὰ μέρη τῆς οἰκουμένης, κεντρίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν προσοχὴ μουσικῶν, μουσικολόγων, λειτουργιολόγων, ἱστορικῶν της τέχνης, βυζαντινολόγων καὶ ἐρευνητῶν ἄλλων πεδίων.

Τὰ φαινόμενα τῆς διάδοσης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ οἱ πολλαπλὲς προσαρμογές της σὲ ἄλλες γλῶσσες, ποὺ ξεκίνησαν ἤδη κατὰ τὴν πρώτη χριστιανικὴ χιλιετία καὶ συνεχίζουν μέχρι τὶς μέρες μας, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις καὶ ἐπεξεργασίες τῶν ψαλτικῶν ρεπερτορίων, δημιούργησαν μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἕναν τεράστιο πολιτισμικὸ πλοῦτο ποὺ χρήζει ἀνανεωμένης ἔρευνας καὶ συστηματοποίησης.

Οἱ προτάσεις γιὰ τὸ παρὸν συνέδριο μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω θεματικοὺς κύκλους, πάντα μὲ ἀναφορὰ σὲ μία ἢ καὶ σὲ περισσότερες τοπικὲς παραδόσεις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης:

– Πρὸς μιὰ «γεωγραφία» τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ χθὲς καὶ σήμερα

– Μεθοδολογικὰ καὶ δεοντολογικὰ ζητήματα στὴν ἔρευνα τοπικῶν παραδόσεων

– Ἱστορικὰ καὶ ἱστοριογραφικὰ θέματα

– Ζητήματα κωδικολογίας καὶ παλαιογραφίας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοπικῶν παραδόσεων

– Ζητήματα ὕφους στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη – τοπικὰ ὕφη

– Μουσικολογικὲς ἀναλύσεις ἐπιλεγμένων ρεπερτορίων

– Μουσικὴ Θεωρία καὶ τοπικὲς παραδόσεις

– Μορφολογία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τοπικὲς παραδόσεις

– Ζητήματα προσαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ μέλους σὲ ἄλλες γλῶσσες

– Θέματα ἑρμηνείας – ἐπιτέλεσης σὲ τοπικὲς παραδόσεις

– Θέματα δισκογραφίας τοπικῶν παραδόσεων

– Τοπικὲς πολυφωνικὲς ψαλτικὲς παραδόσεις, ὅπως τῆς Κέρκυρας, Ζακύνθου κ.ἄ.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, στὸ πανέμορφο καὶ γραφικὸ χωριὸ τῆς Πορταριᾶς τοῦ Πηλίου, τὸ τετραήμερο ἀπὸ Δευτέρα 20 Ἰουλίου (ἐπίσημη ἔναρξη) ἕως Πέμπτη 23 Ἰουλίου (ἐπίσημη λήξη) 2020 (οἱ ἀκριβεῖς ὧρες θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων).

Τὸ φετεινὸ Συνέδριο θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Πρωτοψάλτη, μουσικοδιδάσκαλο, ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα Γεώργιο Ἰ. Χατζηθεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὴν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μὲ τὸ Ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος.

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Δευτέρα, 6 Ἀπριλίου 2020 στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς φόρμας ποὺ εὑρίσκεται στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpuAsbPUINy1Av_1TDiIWHTArWdCec0cjWnbq777HQ86bfcA/viewform 

ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 12 Ἀπριλίου 2020.

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

  • Μαρία Ἀλεξάνδρου (Α.Π.Θ.), Πρόεδρος
  • Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος (Ε.Κ.Π.Α.)
  • Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλος (Α.Π.Θ.)
  • Κωστῆς Δρυγιανάκης (Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Α.Θ.Σ.Β.)
  • Κωνσταντῖνος Καραγκούνης (Α.Ε.Α.Α. καὶ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Α.Θ.Σ.Β.)
  • Ἰωάννης Λιάκος (Α.Ε.Α.Β.Ι.)
  • Μιχαὴλ Στρουμπάκης (Π.Α.Ε.Α.Η.Κ.)

ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι τὴν Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν, ἐνταγμένη ὀργανικὰ στὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ Ἀγγλική. ΔΕΝ θὰ ὑπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ὑποβάλλουν ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἁπλῶς ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ περίληψή της, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 10η Ἰουλίου 2020 σὲ μορφὴ ἀρχείου .pdf, ὥστε νὰ διανεμηθεῖ στοὺς ἐνδιαφερόμενους Συνέδρους.

Τὰ Πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο (στὸν ἱστότοπο www.tomeaspsaltikis.gr τοῦ Τομέα) σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Γιὰ τὴ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητές.

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται σὲ 30,00 € ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση Πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν, οὔτε ἔξοδα λεωφορείου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις – ἐξορμήσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο.

Γιὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἐπιλέχθηκε ὡς συνεδριακὸς χῶρος τὸ Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, τὸ ὁποῖο προσφέρει συνεδριακὲς εὐκολίες, ἀνέσεις διαμονῆς καὶ ἕνα ὑπέροχο φυσικὸ περιβάλλον μὲ ἐξαιρετικὸ τρόπο. Ὁ χῶρος αὐτός, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἰδιαιτέρως εὐχάριστη τὴν συγκεκριμένη περίοδο περιοχὴ τῆς Πορταριᾶς τοῦ Πηλίου, ἡ ὁποία προσφέρει πλούσιες εὐκαιρίες θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ, γαστρονομικοῦ καὶ ψαλτικοῦ/μουσικολογικοῦ τουρισμοῦ, ἐλπίζουμε ὅτι θὰ χαρίσουν ἀλησμόνητες ἐπιστημονικὲς καὶ τουριστικὲς ἐμπειρίες στοὺς κ.κ. Συνέδρους ποὺ θὰ συμμετάσχουν.

Παρακάτω

θὰ βρεῖτε τὴν προσφορὰ τοῦ Ξενοδοχείου Ξενία Πορταριᾶς, γιὰ μονόκλινα, δίκλινα και (λίγα) τρίκλινα δωμάτια, μὲ πρωινὸ ἢ πλήρη διατροφὴ ἢ ἡμιδιατροφή (προτείνεται· ἡ Πορταριὰ ἔχει ἐξαιρετικὲς προτάσεις γιὰ τὸ βράδυ). Οἱ τιμὲς εἶναι κατ’ ἄτομο/ἡμέρα.

Μονόκλινο, μὲ πρωινό                             :           53,00 Εὐρὼ

Μονόκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή                   :           63,00 Εὐρὼ

Μονόκλινο, μὲ πλήρη διατροφή            :           73,00 Εὐρὼ

 

Δίκλινο, μὲ πρωινό                                     :           31,50 Εὐρὼ

Δίκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή                          :           41,50 Εὐρὼ

Δίκλινο, μὲ πλήρη διατροφή                   :           51,50 Εὐρὼ

 

Τρίκλινο, μὲ πρωινό                                   :           31,00 Εὐρὼ

Τρίκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή                        :           41,00 Εὐρὼ

Τρίκλινο, μὲ πλήρη διατροφή                 :           51,00 Εὐρὼ

 

Οἱ παραπάνω εἰδικὲς τιμὲς περιλαμβάνουν:

– Ἑλληνικὸ Παραδοσιακὸ πρωινὸ τύπου Buffet μὲ προϊόντα τοπικῶν παραγωγῶν

– Γεῦμα ἢ/καὶ Δεῖπνο ἡμιδιατροφῆς μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Chef (γιὰ τὶς τιμὲς μὲ ἡμιδιατροφὴ καὶ πλήρη διατροφή)

– ΔΩΡΕΑΝ χῶρο στάθμευσης 80 θέσεων (ἄμεσης πρόσβασης ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ δρόμο)

– ΔΩΡΕΑΝ wi fi ἀσύρματο internet

– ΔΩΡΕΑΝ εἴσοδο καὶ χρήση τοῦ γυμναστηρίου

– Ὅλους τοὺς φόρους, τὶς νόμιμες ἐπιβαρύνσεις καὶ τὸ νέο φόρο διαμονῆς (ἀπὸ 01.01.2018 ἰσχύει ὁ φόρος διαμονῆς γιὰ ξενοδοχεῖα 4 ἀστέρων: 3,00 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση).

Σημειωτέον, ὅτι κάθε σύνεδρος θὰ πληρώσει κατευθείαν στὸ ξενοδοχεῖο τὸ πακέτο τῆς ἐπιλογῆς του. Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιλέξει ἄλλη λύση διανυκτέρευσης, θὰ ὑπάρχουν, σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, εἰδικὲς κάρτες-πακέτα γιὰ πρωινό, διαλείμματα τοῦ Συνεδρίου ἢ γεύματα.

Πληροφορίες:

                  

 

Xenia Palace Portaria Πορταριά ΤΚ.37011

 Τηλ. +30 24280 99980  | Fax +30 24280 99526

E: info@xeniaportarias.gr |  www.xeniaportarias.gr

  

         www.facebook.com/XeniaPalacePortaria

 

Από : Apostolos Pelagiadis

Τμήμα κρατήσεων

 

Στὴ σκέψη μας εἶναι, στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, νὰ διοργανώσουμε καὶ μία ἢ δύο (προ-αιρετικές) ἐξορμήσεις ἀναψυχῆς σὲ περιοχὲς τῆς Μαγνησίας, μὲ παράλληλο προσκυνηματικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον, μὲ ἕνα ἐλάχιστο κόστος συμμετοχῆς γιὰ τὸ πούλμαν. Λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν.

Σᾶς περιμένουμε στὸ Βόλο, στὴν ἀρχοντικὴ Πορταριὰ καὶ τὸ μαγευτικὸ Πήλιο. Χαρά μας θὰ εἶναι, νὰ περάσουμε ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου ὅλοι μαζί.

 

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ Συνέδριο, τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς λοιπὲς δράσεις, στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr στὸ μενοὺ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ὑπομενού, Διοργανώσεις τοῦ ΤΨΤΜ / 2020.07.20, Δ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ.

 

Ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή