ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 2ου ΔΜΔ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

τοῦ 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική


 

 

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜ&ΔΣ, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίαςτῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀνακοινώνει ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝγιὰ τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ.

 

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ εἰσηγήσεις (οἱ περιλήψεις καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα, γιὰ τοῦ Ἕλληνες συνέδρους καὶ στὰ ἀγγλικά), ἕως τὴν Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ προτάσεις καὶ τὰ συναφῆ θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἢ στὸν Πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Κωνσταντῖνο Χαριλ. Καραγκούνη, στὶς ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις tomeaspsaltikis@gmail.com καὶkxkaragounis8@gmail.com, ἐνῶ ἐναλλακτικῶς, οἱ προτάσεις μποροῦν νὰ ὑποβληθοῦν καὶ μὲ τὸ παραδοσιακὸ ταχυδρομεῖο, στὴ διεύθυνση Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, 2ο ΔΜ&Δ Συνέδριο – Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου, Τ.Κ. 38500. Πέραν τούτης, δὲν θὰ δοθῆ ἄλλη παράταση.

 

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεί το ἀργότερο μέχρι τὴν 6η Μαρτίου 2016. Κατὰ τὰ λοιπά, ἰσχύουν οἱ λεπτομέρειες ποὺ εἶχαν ἀνακοινωθεῖ παλαιότερα, δηλαδή: Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι την 30η Μαρτίου 2016.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτά, ἐνῶ θὰ ἀκολουθεῖ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν τῆς ὥρας. Οἱ εἰσηγήσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. ΔΕΝ θα υπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιλέξουν νὰ μιλήσουν στὴν ἑλληνική, παρακαλοῦνται νὰ ὑποβάλουν ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἔστω ἀγγλικὴ περίληψη αὐτῆς τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 1η Ιουνίου 2016 σὲ μορφὴ ἀρχείου .doc ἢ .pdf, προκειμένου νὰ διανεμηθεῖ στοὺς συνέδρους. Ἐναλλακτικῶς, μποροῦν νὰ συνοδέψουν τὴν εἰσήγησή τους μὲ ἀρχεῖο powerpoint στην ἀγγλική. Εὐπρόσδεκτες εἶναι καὶ τυχὸν μεταφράσεις τῶν ἀγγλόφωνων εἰσηγήσεων στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

 

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται στὰ 120,00 Ε, ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις σὲ δίκλινα δωμάτια στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες τοῦ Δήμου Βόλου, ὅλα τὰ γεύματα καὶ δεῖπνα ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς 9ης Ἰουνίου ἕως καὶ τὸ μεσημέρι τῆς 11ης Ἰουνίου, τὶς μετακινήσεις πρὸς καὶ ἀπὸ τὸ Συνεδριακὸ Κέντρο καὶ τοὺς Ξενῶνες ἠ τὸ κέντρο τῆς πόλης τοῦ Βόλοπυ, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων, τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν (βλ. κατωτέρω).

 

Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς διαμονῆς, ὑπάρχει εὐελιξία γιὰ ὅσους συνέδρους δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ διαμείνουν στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες. Φυσικά, στην περίπτωση αὐτὴ τὸ κόστος συμμετοχῆς στὸ συνέδριο μειώνεται (βλ. τὴν ἑνότητα Οἰκονομικὰ Θέματα ἐδῶ: http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2016-06-09-v-diethnes-mousikologiko-diepistimoniko-synedrio-tpstm/o-konomik-themata-v-dmds).

Στὰ δίκλινα δωμάτια ἡ ἐπιλογὴ τῶν συνέδρων θὰ γίνει ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ φροντίσει νὰ βάλει στὸ κάθε δωμάτιο πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου, ἐκτὸς καὶ ὑπάρξει ἔγκαιρη ἐνημέρωση ἐκ μέρους τῶν κ. κ. συνέδρων γιὰ προσωπικὲς ἐπιλογὲς συγκατοίκησης, κατόπιν μεταξύ τους συνεννοήσεως.

Λόγω ἀδυναμίας κράτησης πολλῶν δωματίων στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ξενῶνες, δὲν μποροῦμε νὰ ὑποσχεθοῦμε, ὅτι θὰ ἐξυπηρετήσουμε ὅλους ὅσοι ζητήσουν μονόκλινο δωμάτιο (στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ κόστος αὐξάνεται), οὔτε μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ διαμονὴ συνοδῶν σὲ αύτούς. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις θὰ τηρηθεῖ αἠστηρῶς σειρὰ προτεραιότητος μὲ βάση τὴν καταβολὴ τοῦ σχετικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς. Μποροῦμε, βεβαίως, νὰ προτείνουμε οἰκονομικὲς λύσεις σὲ ξενοδοχεῖα τῆς πόλης τοῦ Βόλου. Αἰτήματα γιὰ μονόκλινα δωμάτια καὶ διαμονὴ συνοδῶν θὰ ἐξεταστοῦν, ἐφόσον ὑπάρχει δυνατότητα, μετὰ τὴν 30η Μαρτίου 2016, ὅταν θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπικύρωση τῶν συμμετοχῶν τῶν ὁμιλητῶν.

Διευκρινίζουμε ὅτι τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ἀφορᾶ κυρίως στὰ κόστη φιλοξενίας καὶ διατροφῆς καὶ ὅτι ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων, γι’ αὐτὸ καὶ δίνονται ἐναλλακτικὲς λύσεις(βλ. τὴν ἑνότητα Οἰκονομικὰ Θέματα ἐδῶ: http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2016-06-09-v-diethnes-mousikologiko-diepistimoniko-synedrio-tpstm/o-konomik-themata-v-dmds). Ἔτσι, ἐὰν κάποιος σύνεδρος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τῶν σχετικῶν παροχῶν φιλοξενίας (διανυκτερεύσεις, γεύματα κλπ), μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ὥστε νὰ ἔχει ἀντίστοιχα μειωμένο κοστολόγιο. 

 

Περὶ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων

Τὰ Παρακτικὰ καὶ τοῦ 2ου Συνεδρίου (2016) θὰ δημοσιευθοῦν ἐπισήμως στὸ διαδίκτυο σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ μὲ ISBN, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ 1ο ΔΔΜΣ (βλ. http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/conf-2/diorganoseis-to-tpstm/2014-06-29-1/lektronik-praktik-to-1ou-ddms-to-tpstm-t-s-aths-volou). Γιὰ τὴν τελικὴ δὲ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες σαφεῖς ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητὲς συγγραφεῖς.

Τὰ ἔντυπα Παρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου (2014) διατίθενται ἔναντι 25,00 εὐρὼ (ἔγχρωμη ψηφιακὴ ἐκτύπωση) ἢ 20,00 Εὐρὼ (ἀσπρόμαυρη ψηφιακὴ ἐκτύπωση), σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἂν ὑπάρχουν, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντάς τα.

Στὶς ἴδιες τιμὲς προβλέπεται νὰ διατεθοῦν καὶ τὰ ἔντυπα Πρακτικὰ τοῦ 2ου (τρέχοντος) Συνεδρίου, καὶ ὅποιοςἐπιθυμεῖ μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντας αὐτά.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Παρακαλούμε για την διάδοση αυτού του μηνύματος σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.