Ποιοί Είμαστε

Τομέας Ψαλτικς Τέχνης κα Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικν Σπουδν Βόλου άρχισε νὰ λειτουργεῖ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013. Ἡ δημιουργία του ἦταν ἡ φυσικὴ συνέχεια μίας σειρᾶς μουσικολογικῶν δράσεων ποὺ εἶχαν πραγματοποιηθεῖ τὰ προηγούμενα χρόνια μὲ τὴ συνεργασία τοῦΣυνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ.

Στοὺς βασικοὺς στόχους τοῦ Τομέα περιλαμβάνονται ἡ μουσικολογικὴ ἔρευνα τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς λεγόμενης Βυζαντινῆς παράδοσης, ὅπως καὶ ὅλων τῶν μορφῶν μουσικῆς ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θρησκευτικὴ λατρεία, καθὼς οἱ προσπάθειες διάσωσης, ὑποστήριξης καὶ διάδοσης τῆς σχετικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Στὴν πορεία ἐπίτευξης αὐτῶν τῶν στόχων, προβλέπονται δράσεις ὅπως ἡ πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων καὶ προγραμμάτων ἐνημέρωσης, ἡ ἐκπόνηση μουσικολογικῶν μελετῶν, ἡ ἔκδοση δίσκων καὶσυγγραμμάτων, ἡ λειτουργία δικτυακῶν τόπων, ἡ πραγματοποίηση ἐκπομπῶν κλπ, ἐνῶ κεφαλαιώδους σημασίας εἶναι ἡ προγραμματιζόμενη δημιουργία ἑνὸς συγκεντρωτικοῦ ἀρχείου βιβλιογραφικοῦ, ὀπτικοῦκαὶ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.

Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας εἶναι ὁ Κωνσταντνος Χαριλ. Καραγκούνης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸγνωστικὸ ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική». Μέλη τοῦ Τομέα εἶναι, πρὸς τὸ παρόν, ἡ ΒασιλικὴΓούση, ὁ Εὐστάθιος Γραμμένος (Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος),ὁ Κωστὴς Δρυγιανάκης (Ἐπιστημονικός Συνεργάτης τοῦ Τομέα) καὶ ἡ Ζωή Ναούμ (Γραμματεύς τοῦ Τομέα).