Ἐργογραφικὸ Ὑπόμνημα ἕως Μάρτιος 2012

Γιὰ νὰ δεῖτε ἕνα λεπτομερὲς Ἐργογραφικὸ Ὑπόμνημα,

παρακαλῶ, μεταβεῖτε στοὺς ἑξῆς συνδέσμους:

Ἐργογραφικὸ Ὑπόμνημα Κ.Χ.Καραγκούνη ἕως τὸν Μάρτιο τοῦ 2014

 

Στὸ παρὸν Ἐργογραφικὸ Ὑπόμνημα παρατίθεται τὸ ἔργο τοῦ ὑπογράφοντος ταξινομημένο χρονικῶς σὲ ὅμοιες Θεματικὲς Ἑνότητες. Ἀκολουθεῖται διπλὴ ἀρίθμηση. μία Γενική (ἀραβική) τῆς Ἐργογραφίας καὶ μία Εἰδική (ἑλληνική) τῆς Ἑνότητος. Διευκρινίζεται ὅτι οἱ δημοσιευμένες μελέτες ταξινομοῦνται μὲ βάση τὴν ἡμερομηνία παρουσιάσεώς τους στὰ σχετικὰ Συνέδρια καὶ ὄχι βάσει τῆς ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῶν Πρακτικῶν αὐτῶν. Οἱ ἐντὸς ἀγκυλῶν […] ἐργασίες εἶναι ἀνέκδοτες.

Οἱ Θεματικὲς Ἑνότητες ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:

1.   Διδακτορικὴ Διατριβή.

2.   Θεολογία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

3.   Βιβλιογραφικά, Καταλογογραφικά, Κωδικολογικὰ Ἔργα.

4.   Ἱστορικὲς Μελέτες – Προσωπογραφίες.

5.   Θέματα Θεωρίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.

6.   Ζητήματα Μορφολογικῆς Ἀναλύσεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.

7.   Θέματα Διδακτικῆς καὶ Παιδαγωγικῆς.

8.   Μελέτες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ Μουσική.

9.   Λοιπὲς Ἐργασίες – Ἄρθρα – Ὁμιλίες (Ἐπιλογὲς Ἐνδεικτικῶς).

10. Λήμματα στὴ “Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια”

11. Καλλιτεχνικὴ Δράση (Α. Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ Μουσική).

12. Καλλιτεχνικὴ Δράση (Β. Ἐκκλησιαστικὴ Ψαλτικὴ Τέχνη).