2003 – Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν Χερουβικῶν (Διδ.Διατριβή)


Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σειρά:   Μελέται 7


Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΙΑΣ

(Διδακτορικὴ Διατριβή)

Ἀθήνα 2003

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Ἐκδίδει ὁ Γρηγόριος Θ. Στάθης 


 Τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς εἰσηγήσεως

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ να κατεβάσετε δωρεὰν,

κάνοντας “κλὶκ” στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B902NdomjfE-SkxrdFJiN0lBdGs/view?usp=sharing