Προ-Ἱστορία


Στὴν παροῦσα σελίδα τῆς Προ-Ἱστορίας θὰ ἀναρτηθοῦν σταδιακὰ οἱ ποικίλες ἐπιστημονικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς δράσεις τοῦ Δ/ντῆ καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Τομέα, σχετικὰ μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ γενικότερα τὴν Ἑλληνικὴ Μουσική στὸ Βόλο, τὸ Πήλιο καὶ ὁλόκληρη τὴ Μαγνησία (ἐκδόσεις συγγραμμάτων, κυκλοφορίες δίσκων, συμμετοχές σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, καλλιετχνικὲς ἐκδηλώσεις, ἡμερίδες, συμπόσια καὶ ἄλλα παρόμοια), ὅσα πραγματοποιήθηκαν κατὰ τὸ σχετικὰ πρόσφατο πᾶρελθόν, πρὶν ἀκόμη ἱδρυθεῖ ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.