Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Ψαλτικ Τέχνη ς Ατόνομη πιστήμη: πιστημονικο Κλάδοι – Συναφπιστημονικντικείμενα – Διεπιστημονικς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα κα Διαδράση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΜΕΛΗ

Μαρία Ἀλεξάνδρου, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. Μουσικῶν Σπουδῶν, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

π. Σπυρίδων Ἀντωνίου, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικής Θεολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Τμ. Μουσικῶν Σπουδῶν, Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Ὁμότιμος Καθηγητής, Θεολογικὴ Σχολή, Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Δημήτριος Γιαννέλος, Καθηγητής, Ἰόνιο Πανεπιστήμιο Μουσικῶν Σπουδῶν

Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία «Βελλᾶς» Ἰωαννίνων

Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικῆς, Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Γρηγόριος Κωσταρᾶς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Φιλοσοφίας, Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Σταῦρος Ἰ. Μπαλογιάννης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Νευρολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

π. Νεκτάριος Πάρης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Τμ. Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ἰωάννης Πλεμμένος, Ἑρευνητής, Κέντρο Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς Λαογραφίας, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Μιχαὴλ Στρουμπάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου