2004.02.20, Α΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Περιοδικοῦ “Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­α”

Συνέδριο     Α΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Περιοδικοῦ “Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­α”

Θεματική    «Ἡ ὑ­πάρ­χου­σα κα­τά­στα­ση τῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἐκ­δό­σε­ων στὸν το­μέ­α τῆς Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­ας, τῆς Λαϊ­κῆς Τέ­χνης καὶ Πα­ρά­δο­σης»

Διοργάνωση    Πε­ρι­ο­δι­κὸ «ΑΡ­ΧΑΙ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­Α ΚΑΙ ΤΕ­ΧΝΕΣ»

Τόπος, Χρόνος   Ἀθῆναι, 20-22/02/2004 (Γαλ­λι­κὸ Ἰν­στι­τοῦ­το Ἀ­θη­νῶν)

­να­κοί­νω­ση    « Ἑλ­λη­νι­κὴ καὶ δι­ε­θνὴς βι­βλι­ο­γρα­φί­α καὶ ἀρ­θρο­γρα­φί­α γι­ τὴν Ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κὴ Ψαλ­τι­κὴ Τέ­χνη (ΙΖ΄ αἰ­ώ­ναςα΄ δί­μη­νο 2004)»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἡ ἔ­ρευ­να γι­ πρώ­τη φο­ρὰ πα­ρου­σι­ά­στη­κε στὸ Πα­λέρ­μο τῆς Σι­κε­λί­ας τὸν Μάι­ο τοῦ 1992 στὰ πλαί­σι­α τοῦ συ­μπο­σί­ου Conferenza Musicale Mediter­ranea μὲ θέ­μα “La musica in Grecia oggi attivita e ricerca”. Τό­τε εἶ­χαν συ­γκε­ντρω­θῆ οἱ ἀ­πὸ τὸν ΙΖ΄ αἰ­­να καὶ μέ­χρι τὰ τέ­λη τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’ 80 ­πι­στη­μο­νι­κὲς ἐρ­γα­σί­ες γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσική, ὁ ἀ­ρι­θμὸς τῶν ­ποί­ων ἔ­φτα­σε συ­νο­λι­κῶς τοὺς πε­ντα­κὀ­σι­ους <500> τίτ­λους. Ἡ ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς ἔ­ρευ­νας ἀ­να­κοι­νώ­θη­κε στὸ Ἡ­ρά­κλει­ο Κρή­της τὸ ἔ­τος 1997, με­τὰ μί­α πε­ντα­ε­τί­α, στὰ πλαί­σι­α ἑ­νὸς δι­ε­θνοῦς συ­νε­δρί­ου τοῦ Ἑλ..Τ. (Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Τυ­πο­ποί­η­σης) γι­ὰ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Προ­τύ­που Μου­σι­κῆς Γραμ­μα­το­σει­ρᾶς «Greek Byzantine Musical Nota-tion» μὲ σκο­πὸ τὴν πα­γκό­σμι­α χρή­ση αὐ­τῆς σὲ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ ὑ­πο­λο­γι­στή. Ἡ τότε ἔ­ρευ­να, κα­λύ­πτο­ντας καὶ τὸ πρῶ­το ἑ­ξά­μη­νο τοῦ 1997, ­μπλού­τι­σε τὴν ἀρ­χι­κὴ συλ­λο­γὴ μὲ τρι­α­κό­σι­ες <300> ­πι­πλέ­ον με­λέ­τες, ­νε­βά­ζο­ντας τὸν ἀ­ρι­θμὸ τίτ­λων στοὺς ὀ­κτα­κοσίους <800>. Στὴν πα­ροῦ­σα εἰσή­γη­ση πα­ρου­σι­ά­ζο­νται οἱ τε­λευ­ταῖ­ες ἐ­ξε­λί­ξεις τῆς ἐ­πι­στή­μης τῆς Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, ­πως αὐ­τὲς δι­α­φαί­νο­νται μέ­σω τῆς πα­ρα­κο­λουθήσεως τῆς σχε­τι­κῆς συγ­γ­ρα­φι­κῆς πα­ρα­γω­γῆς ὡς καὶ τὰ τέ­λη τοῦ ἔ­τους 2003. Στὴν τρί­τη αὐ­τὴ φά­ση ἐ­πε­ση­μάν­θησκαν ­πτα­κό­σι­ες πε­νή­ντα <750> νέ­ες με­λέ­τες, ­νε­βά­ζο­ντας τὸν ἀ­ρι­θμὸ τῶν συ­γκε­ντρω­θέ­ντων τίτ­λων σὲ χί­λι­ους πε­ντα­κοσί­ους πενήντα <1550>.

          Ἐκδόθηκε    Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὸν Τόμο π­ρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο «Πρώτη Διεθνὴς Συνάντηση ἈθηνῶνἩ ὑ­πάρ­χου­σα κα­τά­στα­ση τῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἐκ­δό­σε­ων στὸν το­μέα τῆς Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­ας, τῆς Λαϊ­κῆς Τέ­χνης καὶ Πα­ρά­δο­σηςἈθήνα 20-22 Φεβρουαρίου 2004 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ», ἔκδοση Πε­ρι­ο­δι­κὸ «ΑΡ­ΧΑΙ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­Α ΚΑΙ ΤΕ­ΧΝΕΣ», ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς UNESCO, Ἀθῆναι 2004, σελ. 91-106.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ