2007.03.30, Δραπετσῶνα, Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

Συνέδριο Ἐπιμορφωτικὴ Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

Θεματική  « Μουσικὴ ὡς πρὸς τὰ καθἡμᾶς: Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ Μουσικὴ καὶ Ψαλτικὴ Τέχνη»

Διοργάνωση  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ΠειραιᾶΔῆμος Δραπετσώνας

Τόπος, Χρόνος  Δραπετσῶνα Πειραιῶς, 30/03/2007

­να­κοί­νω­ση  «Ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη  γέ­νε­ση, ­ξέ­λι­ξη καὶ τε­λι­κὴ δι­α­μόρ­φω­ση τῆς ση­μει­ο­γρα­φί­ας τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης ἀ­πὸ τὴν Βυ­ζα­ντι­νὴ καὶ Με­τα­βυ­ζα­ντι­νὴ πε­ρί­ο­δο ὡς τὴν ἐ­πο­χὴ τῆς ἐ­πι­νο­ή­σε­ως τῆς Νέ­ας Με­θό­δου ­να­λυ­τι­κῆς Ση­μει­ο­γρα­φί­ας τὸ 1814, μὲ ἔμφαση στὸ φαι­νό­με­νο τῶν «ἐξηγή­σε­ων» τῆς μνη­μο­τε­χνι­κῆς ση­μει­ο­γρα­φί­ας τῶν με­λι­κῶν «θέ­σε­ων» καὶ στὶς φά­σεις «­ξη­γη­μα­τι­κῆς» ση­μει­ο­γρα­φί­ας κα­τὰ τὸν Ι­Η΄ αἰ­­να.

Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.

 

Βιωμ. Ἐργαστήριο  «Ταχύρρυθμη ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη  Ἐφαρμογὴ τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Βλ. ἐδῶ τὸ ὑπἀριθμὸν [14] Συνέδριο.