2007.05.11, 2ο Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

Συνέδριο   2ο Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική    «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

Διοργάνωση    Ἐρευνητικὸ Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καὶ Ἐκπαίδευσης (..Π.Ἐ.) Συνεδριακοῦ Κέντρου ΘεσσαλίαςΝομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Μαγνησίας, μὲ τὴν επίσημη συνεργασία τῆς I.O.V. in operational relations with UNESCO καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τόπος, Χρόνος   Βόλος 11-13/05/2007 (Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας)

­να­κοί­νω­ση    « Σύλλογος Ἔρευνας, Διάσωσης, Ριζικῆς Ἀποκατάστασης τῆς Μουσικῆς τῶν Ἑλλήνων.Δ.Ρ..Μ.. – Παναγιώτης Ἀχειλᾶς»

Πε­ρί­λη­ψη    Παρουσίαση τῆς 15ετοῦς καλλιτεχνικῆς, διδακτικῆς, ἐρευνητικῆς καὶ ἐκδοτικῆς δραστηριότητος τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου.

Ἐκδόθηκε    Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.