2008.07.01, Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ, Ἐπιτροπὴ Ἀγωγῆς Νεότητος, 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

          Συνέδριο   6ο Θερινὸ Σχολεῖο

          Θεματική    «Ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν»

       Διοργάνωση    Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣυνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς ΝεότητοςὙποεπιτροπὴ Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων

   Τόπος, Χρόνος   Βόλος 01-06/07/2008 (Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας)

Βιωμ. Ἐργαστήριο    «Ταχύρρυθμη ἄσκηση ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἐφαρμογὴ τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (σημειογραφίας καὶ θεωρίας). Βλ. ἐδῶ τὸ ὑπἀριθμὸν [14] Συνέδριο.