2008.10.17, Δ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

           Συνέδριο    Δ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

          Θεματική    «Ἱστορία – Ἀρχαιολογία – Λαογραφία Ἀχαΐας Φθιώτιδας»

       Διοργάνωση    Φι­λάρ­χαι­ος Ἑ­ται­ρεί­α Ἁλ­μυ­ροῦ «Ἡ Ὄ­θρυς»

   Τόπος, Χρόνος   Ἁλ­μυ­ρὸς Μαγνησίας, 17-19/10/2008

       ­να­κοί­νω­ση    «Συμβολὴ στὴν καταγραφὴ τῶν τοπικῶν ψαλτικῶν παραδόσεων Καταγραφὴ τῆς Ψαλτικῆς Παράδοσης τῆς Ἐπαρχίας Ἁλμυροῦ Μαγνησίας Μεθοδολογία. Πρώτη ἀπόπειρα συλλογῆς τοῦ ὑλικοῦ»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἤδη ἀπὸ τὴν μεταβυζαντινὴ ἐποχὴ ὁ Ἁλμυρὸς ἔχει νὰ ἐπιδείξει πλούσια ψαλτικὴ παράδοση, ὅπως μαρτυρεῖται τόσο σὲ ἔμμεσες ἱστορικὲς πληροφορίες ὅσο καὶ στὶς ἄμεσες μαρτυρίες τῶν χειρογράφων μουσικῶν πηγῶν, οἱ ὁποῖες σώζονται στὴν περιοχὴ καὶ εἶναι ἰδιαιτέρως πολύτιμες. Αὐτὴ ἡ ἄνθιση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοὺς περασμένους αἰῶνες ἄφησε σοβαρὴ παρακαταθήκη στὶς νεώτερες γενεὲς ἁλμυριωτῶν ἱεροψαλτῶν, διὰ τῶν ὁποίων διακονεῖται ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία καὶ συνεχίζεται ζωντανὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παράδοση.  Στὴν παροῦσα ἐργασία γίνεται μία πρώτη ἐπίσημη προσπάθεια καταγραφῆς τῆς σύγχρονης ψαλτικῆς παραδόσεως τοῦ Ἁλμυροῦ, ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς Πρωτοψάλτες καὶ Λαμπαδαρίους τῶν ἐνοριακῶν, προσκυνηματικῶν ἢ καὶ μοναστικῶν ναῶν καὶ προχωρώντας χρονικῶς πρὸς τὰ πίσω, ὅσο τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ζῶσες μνῆμες τῶν πληροφοριοδοτῶν πηγῶν, ἀπὸ προφορικὲς μαρτυρίες τῶν ὁποίων συγκεντρώθηκαν τὰ στοιχεῖα τῆς παρούσης ἔρευνας.

          Ἐκδόθηκε    Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, ἔκδοση Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς», Ἁλμυρὸς 2015, σελ. 367-424 καὶ σὲ Ἀνάτυπο μὲ τίτλο «Συμβολὴ στὴν Καταγραφὴ τῶν Τοπικῶν Ψαλτικῶν ΠαραδόσεωνἩ Καταγραφὴ τῆς Ψαλτικῆς Παράδοσης τῆς Ἐπαρχίας Ἁλμυροῦ Μαγνησίας».

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.