2012.12.13, Ἵ.Β.Μ. Ε΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης

           Συνέδριο Ε΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Μου­σι­κο­λο­γι­κὸ καὶ Ψαλ­τι­κό

 

           Θεματική    «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης “ Ἐρωταποκρίσεις καὶ Ἀκρίβεια τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”»

       Διοργάνωση    ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος­δρυ­μα Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας –  ὑπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερωνύμου

   Τόπος, Χρόνος   ­θῆ­ναι, 13-15/12/2012 (Προπύλαια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

       ­να­κοί­νω­ση    «Περὶ ἱερᾶς Ψαλμωδίας διδασκαλίες Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου καὶ ἀπήχησηαὐτῶν στὴν ὀρθόδοξο πνευματικότητα. Ρόλος καὶ Ἀναγκαιότητα τοῦ Τομέως «Θεολογία τῆς Ψαλμωδίας»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ψαλτικὴ Τέχνη, ὡς ἐκ «τῶν οὐκ ἄνευ» συστατικῶν καὶ δομικῶν στοιχείων τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας, δὲν ἀποτελεῖ μόνο χειραγωγικὸ καὶ σωστικὸ μέσο κατὰ τὴν τελετουργία αὐτῆς. Σύμφωνα μὲ τὶς θεολογικὲς ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὶς θεμελιωμένες πρωτίστως στὴν ἁγιογραφικὴ Ἀποκάλυψη, ἱερὰ Ψαλμῳδία ὀφείλει νὰ ἀποτελεῖ καθημερινὸ καὶ ἀδιάλειπτο, προσωπικὸ ἔργο κάθε πιστοῦ, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰδιότητος ἢ τῆς τάξεώς του (λαϊκός, κληρικός, μοναχός, ἀναχωρητὴς κ.λπ.), κατὰ μίμηση τοῦ ἔργου τῶν Ἀγγέλων καὶ τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας. Ἡ περὶ Ψαλμῳδίας αὐτὴ διδασκαλία, ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς πατερικῆς παραδόσεως, ὁ δὲ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ὑπῆρξε διαπρύσιος κήρυκας τῆς ἀκαταπαύστου ἀνυμνήσεως τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἤδη σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότητα εἶναι ἀκόμη ὑπὸ διαμόρφωση. Τελικῶς, τὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀποτυπώνεται στὴν πολιτεία τῶν Ἁγίων κάθε ἀγωνιστικοῦ σταδίου καὶ ἐποχῆς (καὶ καταγράφεται σὲ μαρτυρολόγια, συναξάρια, γεροντικά, φιλοκαλίες, λόγους, ὁμιλίες, διηγήσεις καὶ ἄλλες πηγές), ἐπιβεβαιώνει στὴν πράξη τὶς θεολογικὲς «θεωρίες» τοῦ Ἐφραὶμ περὶ τῆς Ψαλμωδίας. Αὐτὴ ἀποτελεῖ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν, ἀλλά, σὲ περίπτωση «ἀπροσεξίας», δύναται νὰ ἐκπέσει σὲ μέσο γεννήσεως καὶ συντηρήσεως τῶν «παθῶν», ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ κοσμικὴ μουσική.

          Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθεῖ πρὸς δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα εἶναι ἕτοιμα πρὸς ἔκδοση.
 
Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.