2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

« …ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως
δειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Νέο Σύγγραμμα τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β.

Ἐκδόθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2020) ἀπὸ τὸν Ἐκδοτικὸ Οἶκο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ι.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη, www.ek.gr, info@ek.gr ), τὸ σύγγραμμα γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τομέα, Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…» – Συναγωγὴ ἄρθρων, μελετῶν καὶ δοκιμίων γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη».

Σύγγραμμα – μονογραφία, κδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020, σελίδες 224.

ISBN : 978-960-599-351-1

Κωδικὸς Βιβλίου στὸν ΕΥΔΟΞΟ: 94951750).

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως – σελιδοποίηση: Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης.

Τίτλος βιβλίου 2020

 

Περίληψη:

Ἡ παροῦσα αὐτοτελὴς ἔντυπη ἔκδοση, ἀποτελεῖ τὸν δεύτερο καρπὸ μιᾶς μακρᾶς ἔρευνας γιὰ τὴν συναγωγὴ ἁγιογραφικῶν, συναξαριακῶν, πατερικῶν καὶ ἀσκητικῶν θεολογήσεων περὶ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ζητήματα αὐτὰ πηγάζει τόσο ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ συγγραφέως ὡς θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὶς βασικές του σπουδὲς στὴν Ἐπιστήμη τῶν Ἐπιστημῶν, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἀγωνία του νὰ θίγονται τὰ ζητήματα αὐτὰ στὰ ἐθνικὰ καὶ διεθνῆ μουσικολογικὰ fora. Κυρίως δὲ νὰ συμβάλλουν στὸν θεολογικὸ καταρτισμὸ περὶ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη τῶν φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἀθηνῶν.

Τὰ κείμενα ποὺ ἐκδίδονται και στὸ δεύτερο αὐτό βιβλίο, προέρχονται ἀπὸ ποικίλες ἐπιστημομνικὲς ἐνασχολήσεις του δ/ντοῦ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β., ὅπως συνέδρια, ἡμερίδες, ἐπιστημονικὴ ἀλλὰ καὶ ἁπλὴ ἀρθρογραφία κ.τ.ὅ., τὰ περισσότερα δὲ ἐξ αὐτῶν ἐκδίδονται ἐδῶ γιὰ πρώτη φορά. Ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν ἤδη ἀνακοινωθεῖ σὲ ποικίλα ἐπιστημονικὰ συνέδρια -τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν- δημοσιεύονται ἐδῶ στὴν πολυσέλιδη ὁλοκληρωμένη καὶ πλήρη τους μορφή, ἡ ὁποία, φυσικά, δὲν μποροῦσε νὰ εἶχε παρουσιαστεῖ ἀναλυτικῶς κατὰ τὶς εἰσηγήσεις του συγγραφέως στὶς σχετικὲς ἐπιστημονικὲς συναντήσεις.

Σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως εἶναι νὰ καταστήσει φανερὴ τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ πατερικὴ τεκμηρίωση γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ψαλμωδίας στὴ Θεία Λατρεία· νὰ πείσει τοὺς νέους (καὶ ὄχι μόνον) γιὰ τὴν πολύτιμη συμβολὴ τῆς Ψαλτικῆς στὴν ἔνδυση τοῦ θείου λόγου τῶν λειτουργικῶν ἱεροπραξιῶν, ἄρα καὶ τῶν θείων δογμάτων τῆς πίστεως· καὶ νὰ μεταδώσει τὴν πεποίθηση τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι διὰ τοῦ μέλους ἐκφράζεται, κατανοεῖται καὶ προσλαμβάνεται ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ὄλη ἡ ὀντολογία καὶ ἡ συμβολικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ τῆς Βασιλείας Του, ὅλο τὸ βίωμα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεως.