2016.12.02, Χανιά, 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

       Συνέδριο 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

           Θεματική    «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ Σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Πραγματικότητα»
        Διοργάνωση    Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων Κρήτης «Γεώργιος ὁ Κρής»
    Τόπος, Χρόνος   Χανιὰ Κρήτης, 02-04/12/2016 (Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων)
        ­να­κοί­νω­ση    «Τὸ ΟΛΟΝκαὶ τὰ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ στὴν Ψαλτική»
          Πε­ρί­λη­ψη    Ἡ ἀνανέωση, ἀναμόρφωση, ἴσως – ἴσως ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ψαλμῳδίας ὡς λατρευτικῆς τέχνης, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ἀπὸ τὴ βαθιὰ καὶ εὐρεῖα γνώση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς, τῆς ἱστορίας ἢ τῆς παλαιογραφίας, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τὴ μελέτη καὶ τὴν υἱοθέτηση τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων τῆς Ψαλμῳδίας, ὅπως αὐτὲς παραδίδονται ἀπὸ τὸν Κυριακό, ἀποστολικὸ καὶ πατερικὸ λόγο. Ἄραγε, ὑπάρχει ἕνα «ὅλον» στὴν Ψαλτικὴ καὶ τί εἶναι αὐτό; Ποιὰ εἶναι τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα ποῦ συνθέτουν τὸ «ὅλον» στὴν Ψαλμῳδία; Πῶς συσχετίζεται ἡ Ψαλμῳδία ὡς «ὅλον», μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «Ὅλου» στὴν Ὀρθόδοξο θεολογία;
Ἐκδόθηκε                Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.
  

Β’ Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

B’ Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης,
Η Ψαλτική Τέχνη στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα
Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.
Δ/νση Κατοικίας: Ἀμοργοῦ 6Β – Τ.Κ. 385 00 – Βόλος – Τηλ. Κινητό: 6947774647 – E-mail: kxkaragounis8@gmail.com

     

ΤΟ «ΟΛΟΝ» ΚΑΙ ΤΑ «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ» ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

      Η ανανέωση, αναμόρφωση, ίσως-ίσως η αποκατάσταση της Ψαλμωδίας ως λατρευτικής τέχ-νης, δεν μπορεί να γίνει μόνο από τη βαθιά και ευρεία γνώση της θεωρίας της μουσικής, της ιστορίας ή της παλαιογραφίας, αλλά απαιτεί, πρώτα απ’ όλα, τη μελέτη και την υιοθέτηση των θεολογικών προϋποθέσεων της Ψαλμωδίας, όπως αυτές παραδίδονται από τον Κυριακό, αποστολικό και πατερι-κό λόγο. Άραγε, υπάρχει ένα «ολον» στην Ψαλτική και τί είναι αυτό; Ποιά είναι τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το «όλον» στην Ψαλμωδία; Πώς συσχετίζεται η Ψαλμωδία ως «όλον», με την έννοια του «Όλου» στην Ορθόδοξο θεολογία;

Στο εν λόγω συνέδριο ο Δ/ντής του Τομέα συμμετείχε με την εξής Κεντρική Ομιλία:
ΚΧΚ, Ανακοίνωση 2ου Ιεροψαλτικού Συνεδρίου Κρήτης (Χανιά)

 

2016.10.14, Ε΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Συνέδριο   Ε΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

          Θεματική    «Ἱστορία – Ἀρχαιολογία – Λαογραφία Ἀχαΐας Φθιώτιδας»

       Διοργάνωση    Φι­λάρ­χαι­ος Ἑ­ται­ρεί­α Ἁλ­μυ­ροῦ «Ἡ Ὄ­θρυς»

   Τόπος, Χρόνος   Ἁλ­μυ­ρὸς Μαγνησίας, 14-16/10/2016

       ­να­κοί­νω­ση    «Ὁ Βυζαντινὸς Ἐκκλησιαστικὸς Μελουργὸς Λέων Ἀλμυριώτης – Μιὰ πρώτη ἀπόπειρα συνδέσεώς του μὲ τὸν Ἁλμυρὸ Μαγνησίας»

                            [ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ἡ μελέτη ἀποτελεῖ συλλογικὸ ἔργο μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Χαριλάου Κ. Καραγκούνη, τελειοφοίτου, τότε, τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Τ.Ἐ.Ἱ. Ἠπείρου.]

         Πε­ρί­λη­ψη    Στοὺς βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς χειρόγραφους κώδικες Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀνθολογοῦνται, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ μερικὲς μελοποιήσεις ἐκκλησιαστικῶν λατρευτικῶν ὕ-μνων, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται σὲ ἕναν ὄχι τόσο γνωστό, οὔτε ἰδιαιτέρως ἀνθολογημένο μελουργὸ μὲ τὴν ἐπωνυμία Λέων Ἀλμυριώτης. Πρόκειται, σαφῶς γιὰ πρόσωπο τῆς βυζαντινῆς περιόδου, πιθανότατά των πλησίον της Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως αἰώνων, τοῦ ὁποίου, πάντως, τὰ ἔργα ἀνθολογοῦνται καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της μεταβυζαντινῆς περιόδου. Μὲ βάση τὴν ἐπωνυμία Ἀλμυριώτης καὶ ἀρχικῶς μόνο μὲ αὐτή, γίνεται στὴν παροῦσα εἰσήγηση μιὰ πρώτη ἀπόπειρα συνδέσεως τοῦ ἐν λόγω μελουργοὺ μὲ τὸν Ἁλμυρό της Μαγνησίας. Ἂν ἀποδειχθεῖ κάτι τέτοιο, τότε θὰ διευρύνει ἀκόμη περισσότερο τὶς γνώσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς, μάλιστα δὲ γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο βάθος χρόνου. Ποιὰ κωδικολογικὰ καὶ λοιπὰ ἱστορικὰ δεδομένα μποροῦν νὰ στηρίξουν ἢ νὰ ἀπορρίψουν τὴν ἀνωτέρω πρόταση;.

          Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2016.06.09, 2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Συνέδριο 2ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Διεπιστημονικὸ Συνέδριο

Θεματική   «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν – Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική»

       Διοργάνωση    Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

   Τόπος, Χρόνος   Βόλος, 09-11/06/2016 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

       ­να­κοί­νω­ση    «Ο θεολογικς διδασκαλίες το γίου ωάννου το Σιναΐτου περ Ψαλμωδίας,πως ποτυπώνονται στν συγγραφ ατο “Κλίμαξ τν ρετν”»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ συγγραφέας τῆς «Κλίμακος», ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰ-κατερίνης τοῦ Σινᾶ, εἶναι ὁ συγγραφέας τῆς περίφημης ἀσκητικῆς συγγραφῆς «Ἡ Κλίμαξ τῶν Ἀρετῶν». Στὸ κλασσικὸ αὐτὸ ἔργο, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης περιγράφει μία σοφὴ μέθοδο, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐγείρεται ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας καὶ νὰ πλησιάζει τὸν Θεό, διὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης μὲ τὸ ἐγώ του, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀνέβει μία ἀνοδικὴ πορεία τριάντα ἀρετῶν, προκειμένου νὰ φθάσει στὰ τελευταῖα σκαλοπάτια τῆς «Κλίμακος», ποὺ εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί, τελικῶς, ἡ ἀγάπη. Σύμφωνα μὲ τὶς διδασκαλίες τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ψαλμωδία εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο, ἕνα ἀπαραίτητο ὄργανο καὶ βοήθημα γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ σώσει τὴν ψυχή του. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ μέσο προσευχῆς, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐντούτοις, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος δὲν περιγράφει μόνον τὶς θετικὲς ἐπιδράσεις τῆς Ψαλμωδίας στὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ἀλλά, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τὸν πιστὸ γιὰ τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει, ὅποιος δὲν κάνει σωστὴ χρήση τῆς Ψαλμωδίας. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπάρχουν πολλὰ πάθη, ὅπως, ἐγωισμός, ἐγωπάθεια, ἐγωκεντρικότητα, ὑπερηφάνεια, ὑπεροψία, κενοδοξία, οἴηση, φιλαρέσκεια καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ μετατρέψουν τῆς Ψαλμωδία ἀπὸ ὄργανο σωτηρίας σὲ ὄργανο ἀπωλείας καὶ θανάτου τῆς ψυχῆς.

          Ἐκδόθηκε      Ἡ παροῦσα Κεντρικὴ Ὁμιλία ἐκδόθηκε δίγλωσση, σὲ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλικὴ γλῶσσα (σὲ δίστηλο κείμενο στὶς σελ. 25-68 καὶ ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Συνεδρίου στὶς σελ. 12-14), στὰ Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ­νεδρίου. Ἐπιμελητὲς Ἐκδόσεως: Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης – Κωστὴς Δρυγιανάκης, ἔκδοση Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπου-δῶν Βόλου, ἐκδόσεις «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ», Βόλος Δεκέμβριος 2017, σελίδες 470 (ISBN-13: 978-618-82650-7-3). Ὁ Τόμος τῶν Ἠλεκτρονικῶν Πρακτικῶν εἶναι ἀναρτημένος στὸν ἰστότοπο τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. (www.tomeaspsaltikis.gr) ἐδῶ: (https://tomeaspsaltikis.gr/el/ἠλεκτρονικὰ-πρακτικὰ-τοῦ-2ου-δμδσ-το/ ).

 

2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

Συνέδριο   Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική    «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία»

Διοργάνωση    Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν.

Τόπος, Χρόνος   Ἀθῆναι, 1314/05/2016 (Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν, Καλλιθέα)

       ­να­κοί­νω­ση    «Ἐπιρροὲς τῆς νεώτερης Κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Παραδόσεως. Ἡ περίπτωση τῆς Θεσσαλικῆς Μαγνησίας»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἡ Κωνσταντινούπολη θεωρεῖται -καί, βέβαιως, ὄχι ἀδίκως- ἡ κοιτίδα τῆς ὕστερης Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς ψαλτικῆς παραδόσεως, μία παράδοση ἡ ὁποία ἀρρήκτως ἐπιβίωσε -ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ σειρὰ θρησκευτικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισμικῶν καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐξελίξεων- ἕως τὴν νεώτερη καὶ σύγχρονη φάση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος ἡ ἀνάπτυξη τῶν νέων τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων εὐνόησε τὶς πρῶτες ἠχητικὲς καταγραφὲς τῆς κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Τέχνης, ἐπιφέροντας ὡς πρωτόγνωρες συνέπειες, ἀφενός, τὴν πλατιὰ διάδοση αὐτῆς σε ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ/ἀλλά, ἀφετέρου, τὴν ἔναρξη τῆς τυποποιήσεώς της, καθὼς καὶ τὴν, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτῆς, τυποποίηση τῶν ποικίλων κατὰ τόπους περιφερειακῶν ψαλτικῶν παραδόσεων. Τί συνέβαινε, ὅμως, ἕως τὴν ἐποχὴ αὐτή, εἰδικότερα κατὰ τὴν λεγόμενη νεώτερη ἱστορικὴ φάση της (ὅλος ὁ ΙΘ΄ αἰώνας); Ἡ κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση ἦταν ἄγνωστη στὸν εὐρύτερο Ἑλλαδικὸ χῶρο; Ὑπῆρξαν ἐπιρροὲς τῆς ἐν λόγω παραδόσεως στὰ τοπικὰ ψαλτικὰ ὕφη καί, ἐὰν ναί, βάσει ποίων δυνάμεων καὶ αἰτίων ἐπήρχοντο οἱ ἐπιρροὲς αὐτές; Ἡ μελέτη τῆς τοπικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τῆς θεσσαλικῆς Μαγνησίας σὲ τί μπορεῖ νὰ διαφωτίσει τὴν σχετικὴ ἔρευνα καὶ ποιές ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει στὰ δύο ἀνωτέρω ἐρωτήματα; Μπορεῖ ἡ Μαγνησία νὰ ἀποτελέσει ἀντιπροσωπευτικὸ ἐρευνητικὸ δεῖγμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς νεώτερης καὶ σύγχρονης Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν κατὰ τόπους ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ γενικότερα ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα;

          Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία. 13 – 14 Μαΐου 2016», ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν (ἔτος ἱδρύσεως 1928 – Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Δρ Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ἀθῆναι 2018, σελ. 337-375.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

Επιστημονική Δράση

2017.09.06, Λευκωσία, 7ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ Συνέδριο “Modus-Modis-Modality”

2017.05.23, 2η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

2016.12.02, Χανιά, 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

2016.10.14, Ε΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2016.06.09, 2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

2016.03.05, Ἁλμυρός, Παρουσίαση Τόμου Πρακτικῶν Δ΄ Συνεδρίου Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: «Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής»

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

2015.11.13, Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

2015.10.30, Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

2015.10.21, Ἵ.Β.Μ. Στ΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

2015.09.24, Βόλος, Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς

2015.05.03, Τιμὴ πρ.Προέδρου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου Πέτρου Μπλάνα ἀπὸ τὴν ἹΜΔ καὶ τὸν ΣἹΒ

2014.12.22, Ἀθήνα, Βιβλιοπαρουσίαση Μουσικολογικῶν Ἐκδόσεων καθ. Ἀχιλ.Χαλδαιάκη (ἘΚΠἈ)

2014.12.08, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, Συνέδριο: «Traditional Arts and Peacemaking»

2014.11.12, Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης, Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.30. Συνέδριο Πα.Μα.Κ., Ἀ.Π.Θ., Ἱ.Μ.Μ.Βατοπεδίου

2014.10.24, Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου «Ἅγ. Ἀνδρέας ὁ Κρήτης», Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.17, «Σχολεῖον Ψαλτικῆς», Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογίας

2014.10.04, Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Υπέρμαχοι»

2014.06.29, 1ο Δ.Δ.Μ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. – Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη

2014.02.22, ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ – ΣἹΒ, Ἡμερίδα – Μνημόσυνο τοῦ Πρωτοψάλτου Ἐμμ.Χατζημάρκου

2014.01.30, ἹΜΔ, Ἑορτὴ Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τιμὴ πρ.Δ/ντριας Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου Εὐανθίας Πέτρου

2013.12.14, “Emanuel” University of Oradea, Romania – «Ars Sacra»

2013.10.10., 4th A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2013.07.04, Department of Music Studies of “George Enescu” University of Arts Iaşi

2012.12.13, Ἵ.Β.Μ. Ε΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης

2012.02.18, Ἱ.Μ.Δ. – Σ.Ἱ.Β. – Β΄ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης, Γρ.Θ.Στάθης

2011.06.06, Tμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀ.Π.Θ. – Crossroads

2011.04.04, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Ν. Μαγνησίας, Θεολογική – Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα

2011.03.27, Σ.Ἱ.Β. – Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων – Μάρτιος / Ἀπρίλιος 2011

2011.03.03, Ἡμερίδα Ἐπιμόρφωσης Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας

2009.12.08, Ἵ.Β.Μ. Δ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ρυθμός

2009.08.07, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Συμπόσιο Βυζαντινῆς Μουσικῆς

2009.06.10, 2nd A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2008.10.17, Δ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2008.07.01, Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ, Ἐπιτροπὴ Ἀγωγῆς Νεότητος, 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

2008.06.06, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Λαϊκὸς Ζωγράφος Θεόφιλος

2007.10.01, Ἱ.Μ.Δημητριάδος, 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης

2007.09.10, 1st A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2007.05.11, 2ο Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

2007.03.30, Δραπετσῶνα, Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

2006.11.25, Ἑ.Ἑ.Π.Π.Π.Κ., Πολιτισμὸς καὶ Αἰσθητικὴ στὴν Ἐκπαίδευση

2006.10.17, Ἵ.Β.Μ. Γ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ἡ Ὀκταηχία

2006.09.29, Τ.Μ.Σ. τοῦ Ἀ.Π.Θ. Μουσικὴ Θεωρία καὶ Ἀνάλυση

2006.09.29, Ε.Ἰ.Π.Ἐ. Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Ἐκπαίδευση

2006.07.28, Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀγχιάλου

2004.12.03, Γ΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

2004.04.28, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Μαγνησίας, Θεολογικὴ Ἡμερίδα

2004.02.20, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο Περιοδικοῦ «Ἀρχαιολογία»

2003.10.15, Β΄ Συνέδριο Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας

2001.11.09, Α΄ Διημερίδα Ἱρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

2001.10.19, Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο «Μουσικὲς Παραδόσεις»

2000.10.13, Γ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

1999.09.30, Συνέδριο Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου

1997.11.22, Α΄ Πανελλαδικὴ Συνάντηση Παραδοσιακῶν Χορωδιῶν Ἑλλάδος Πρέβεζας

1997.07.07, Συνέδιο Ἀναγνώρισης Προτύπων Ἑλ.Ὀ.Τ.

1993.11.11, Dano-Hellenic Symposium on Byzantine Music

1992.05.21, Conferenza Musicale Mediterranea

2016.03.05, Ἁλμυρός, Παρουσίαση Τόμου Πρακτικῶν Δ΄ Συνεδρίου Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

 

Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας


Βιβλιοπαρουσίαση

των δύο τόμων των Πρακτικών του Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριωτικών σπουδών

ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄ – Αλμυρός 2016

Δήμος Αλμυρού, Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αλμυρού

Παρουσίαση των Τόμων υπό Κων. Χαριλ. Καραγκούνη

 Το κείμενο της παρουσίασης μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B902NdomjfE-aU1qZk9MTVNldXM/view?usp=sharing

2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

Συνέδριο Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

       Διοργάνωση    Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο ἈθηνῶνἘθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν

   Τόπος, Χρόνος   θήνα, 16-18/12/2015 (Κεντρικὸ Κτήριο Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

       ­να­κοί­νω­ση    «Ἕνα Σπάραγμα Βυζαντινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Χειρογράφου στὴ Συλλογὴ τῆς Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ Ὄθρυς”»

         Πε­ρί­λη­ψη    Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς» ἀπαρτίζουν μία μικρὴ ἀλλὰ πολύτιμη συλλογή, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑπτὰ βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς κώδικες, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἕνα ὀγκῶδες Στιχηράριο τοῦ 14ου – 15ου αἰῶνος, μία αὐτόγραφη Παπαδικὴ τοῦ σπουδαίου μελουργοῦ καὶ διδασκάλου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Παναγιώτου τοῦ νέου Χρυσάφου (17ος αἰ.) καὶ ἕνα αὐτόγραφο Δοξαστάριο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας Πέτρου Βυζαντίου (β΄ μισὸ 18ου αἰῶνος). Ἡ συλλογὴ αὐτὴ ἔχει περιγραφεῖ ἀναλυτικὰ καὶ παρουσιαστεῖ ἀπὸ τὸν γράφοντα σὲ παλαιότερα συνέδρια καὶ μία ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ τοῦ θέματος εἶναι ἤδη δημοσιευμένη. Τότε εἶχε ἀφεθεῖ μία μόνο ἐκκρεμότητα, ἐξαιτίας τῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς δυσκολίας τοῦ ζητήμα-τος. Πρόκειται γιὰ ἕνα σπάραγμα ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ χειρογράφου -ἕνα φύλλο ὅλο-ὅλο-, σαφῶς βυζαντινῆς χρονικῆς περιόδου, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ διάφορα στοιχεῖα, ἄρα παλαιότερο ὅλων τῶν ἄλλων χειρογράφων τῆς συλλογῆς, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε στὴ σταχωση τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 14 μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Φ.Ἑ.Ἁ., προκειμένου νὰ καλύψει ἐσωτερικὰ τὴν πινακίδα τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου αὐτοῦ. Ἀπὸ τί εἴδους μουσικὸ κώδικα προέρχεται τὸ σπάραγμα; Ποιό τὸ περιεχόμενό του; Ποιός ὁ γραφεύς του καὶ τὰ ὑλικὰ γρα-φῆς; Τί προσπάθειες ἀποκατάστασης ἔγιναν καὶ μὲ ποιά τεχνικὰ μέσα προσεγγίσθηκε τὸ κείμενό του; Τί μαρτυρεῖ ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ του σπαράγματος γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τῆς Μαγνησίας, γενικότερα; Σὲ ὅλα τὰ προηγούμενα ἐρωτή-ματα προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει ἡ παροῦσα μελέτη.

          Ἐκδόθηκε    Ἡ Ἀνακοίνωση εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ ἀναμένονται οἱ ὁδηγίες σελιδοποιήσεώς της, προκειμένου νὰ κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

     

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: «Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής»


Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου


Βιβλιοπαρουσίαση:

 «Σπύρου Ι. Στεργίου, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου, Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου – Ὥρα 7:00 μμ.

Παρουσίαση τοῦ Τόμου τοῦ Δρ Σπύρου Ἰ. Στεργίου,

«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω

Στὴν ἐκδήλωση, ὁμίλησαν, ἐπίσης, ὁ συγγραφεὺς τοῦ Τόμου καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος της Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ., π. Νικόλαος Ἰωαννίδης. Παρευρέθη, ὁ Δήμαρχος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καὶ ὁ τέως Δήμαρχος Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ πλῆθος φιλοτέχνων, ἐνῶ ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἑρμήνευσε ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσατντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

   

   

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

Συνέδριο       Θεματικὸ Ἔτος Δράσεων καὶ Ἐκδηλώσεων, Πανελλήνιο Συνέδριο γιὰ τὴν Ναυ-τικὴ Παράδοση τῆς Ἑλλάδος

          Θεματική    «Μάγνητες καὶ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

       Διοργάνωση    Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ ἉλμυροῦΜαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος.

   Τόπος, Χρόνος   Βόλος, 04-05/12/2015 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

       ­να­κοί­νω­ση    «“Θαλάσσης ἀπεικονίσειςἐν ἤχῳ φωνῆς” – θάλασσα καὶ κόσμος της στὴν ὀρθόδοξη ὑμνογραφία καὶ ψαλτικὴ μελοποιία»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ὀρθόδοξη ὑμνογραφία ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ αὐτὴν εἶναι πλήρεις ἀναφορῶν, γεγονότων καὶ περιγραφῶν, οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὸν κόσμο της. Ἡ βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψαλτικὴ Τέχνη καλεῖται νὰ «παριστᾶ» διὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους ὅσα ἡ ὑμνογραφία ἐξυμνεῖ περὶ τὴν θάλασσα καὶ περὶ «πάντων τῶν ἐν αὐτῇ», ἀναλαμβάνοντας, ὄχι μόνο ρόλο ὑμνωδοῦ, ἀλλὰ καὶεἰκαστικοῦ δημιουργοῦ. Ὅταν, λοιπόν, ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη «ζωγραφίζει» τὴν θάλασσα, οἱ Ἱεροψάλτες, ἑρμηνευτὲς τῶν θείων της μελῶν, καταδύονται στὰ ἀπύθμενα βάθη τῆς ἱερᾶς μουσικῆς τέχνης.

          Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ὁ λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ ἡ ναυτικὴ παράδοσητοῦ Αἰγαίου. Πολιτιστι-κὴ Κληρονομιά / Ναυπηγικὴ Τέχνη / Ἐκπαίδευση, Τέχνες καὶ Νέες Τεχνολο-γίες / Ὀρθοδοξία καὶ Ναυτικὴ παράδοση / Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ Ναυτικὴ παράδοση», ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἔκδοσης – Μελετῶν τῆς Ἀκαδημίας Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Τοπικῆς Ἱστορίας τῆς Μαγνήτων Κιβωτοῦ», ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Μαρία Γκασοῦκα – Ἀλέξανδρος Καπανιάρης, ἔκδοση «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ» καὶ «Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος», Βόλος Ἰούνιος 2017, σελ. 167-182.
 
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.