2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

Συνέδριο Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

       Διοργάνωση    Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο ἈθηνῶνἘθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν

   Τόπος, Χρόνος   θήνα, 16-18/12/2015 (Κεντρικὸ Κτήριο Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

       ­να­κοί­νω­ση    «Ἕνα Σπάραγμα Βυζαντινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Χειρογράφου στὴ Συλλογὴ τῆς Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ Ὄθρυς”»

         Πε­ρί­λη­ψη    Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς» ἀπαρτίζουν μία μικρὴ ἀλλὰ πολύτιμη συλλογή, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑπτὰ βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς κώδικες, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἕνα ὀγκῶδες Στιχηράριο τοῦ 14ου – 15ου αἰῶνος, μία αὐτόγραφη Παπαδικὴ τοῦ σπουδαίου μελουργοῦ καὶ διδασκάλου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Παναγιώτου τοῦ νέου Χρυσάφου (17ος αἰ.) καὶ ἕνα αὐτόγραφο Δοξαστάριο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας Πέτρου Βυζαντίου (β΄ μισὸ 18ου αἰῶνος). Ἡ συλλογὴ αὐτὴ ἔχει περιγραφεῖ ἀναλυτικὰ καὶ παρουσιαστεῖ ἀπὸ τὸν γράφοντα σὲ παλαιότερα συνέδρια καὶ μία ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ τοῦ θέματος εἶναι ἤδη δημοσιευμένη. Τότε εἶχε ἀφεθεῖ μία μόνο ἐκκρεμότητα, ἐξαιτίας τῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς δυσκολίας τοῦ ζητήμα-τος. Πρόκειται γιὰ ἕνα σπάραγμα ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ χειρογράφου -ἕνα φύλλο ὅλο-ὅλο-, σαφῶς βυζαντινῆς χρονικῆς περιόδου, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ διάφορα στοιχεῖα, ἄρα παλαιότερο ὅλων τῶν ἄλλων χειρογράφων τῆς συλλογῆς, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε στὴ σταχωση τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 14 μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Φ.Ἑ.Ἁ., προκειμένου νὰ καλύψει ἐσωτερικὰ τὴν πινακίδα τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου αὐτοῦ. Ἀπὸ τί εἴδους μουσικὸ κώδικα προέρχεται τὸ σπάραγμα; Ποιό τὸ περιεχόμενό του; Ποιός ὁ γραφεύς του καὶ τὰ ὑλικὰ γρα-φῆς; Τί προσπάθειες ἀποκατάστασης ἔγιναν καὶ μὲ ποιά τεχνικὰ μέσα προσεγγίσθηκε τὸ κείμενό του; Τί μαρτυρεῖ ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ του σπαράγματος γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τῆς Μαγνησίας, γενικότερα; Σὲ ὅλα τὰ προηγούμενα ἐρωτή-ματα προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει ἡ παροῦσα μελέτη.

          Ἐκδόθηκε    Ἡ Ἀνακοίνωση εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ ἀναμένονται οἱ ὁδηγίες σελιδοποιήσεώς της, προκειμένου νὰ κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

     

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: «Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής»


Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου


Βιβλιοπαρουσίαση:

 «Σπύρου Ι. Στεργίου, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου, Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου – Ὥρα 7:00 μμ.

Παρουσίαση τοῦ Τόμου τοῦ Δρ Σπύρου Ἰ. Στεργίου,

«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω

Στὴν ἐκδήλωση, ὁμίλησαν, ἐπίσης, ὁ συγγραφεὺς τοῦ Τόμου καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος της Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ., π. Νικόλαος Ἰωαννίδης. Παρευρέθη, ὁ Δήμαρχος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καὶ ὁ τέως Δήμαρχος Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ πλῆθος φιλοτέχνων, ἐνῶ ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἑρμήνευσε ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσατντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

   

   

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

Συνέδριο       Θεματικὸ Ἔτος Δράσεων καὶ Ἐκδηλώσεων, Πανελλήνιο Συνέδριο γιὰ τὴν Ναυ-τικὴ Παράδοση τῆς Ἑλλάδος

          Θεματική    «Μάγνητες καὶ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

       Διοργάνωση    Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ ἉλμυροῦΜαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος.

   Τόπος, Χρόνος   Βόλος, 04-05/12/2015 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

       ­να­κοί­νω­ση    «“Θαλάσσης ἀπεικονίσειςἐν ἤχῳ φωνῆς” – θάλασσα καὶ κόσμος της στὴν ὀρθόδοξη ὑμνογραφία καὶ ψαλτικὴ μελοποιία»

         Πε­ρί­λη­ψη    Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ὀρθόδοξη ὑμνογραφία ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ αὐτὴν εἶναι πλήρεις ἀναφορῶν, γεγονότων καὶ περιγραφῶν, οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὸν κόσμο της. Ἡ βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψαλτικὴ Τέχνη καλεῖται νὰ «παριστᾶ» διὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους ὅσα ἡ ὑμνογραφία ἐξυμνεῖ περὶ τὴν θάλασσα καὶ περὶ «πάντων τῶν ἐν αὐτῇ», ἀναλαμβάνοντας, ὄχι μόνο ρόλο ὑμνωδοῦ, ἀλλὰ καὶεἰκαστικοῦ δημιουργοῦ. Ὅταν, λοιπόν, ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη «ζωγραφίζει» τὴν θάλασσα, οἱ Ἱεροψάλτες, ἑρμηνευτὲς τῶν θείων της μελῶν, καταδύονται στὰ ἀπύθμενα βάθη τῆς ἱερᾶς μουσικῆς τέχνης.

          Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ὁ λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ ἡ ναυτικὴ παράδοσητοῦ Αἰγαίου. Πολιτιστι-κὴ Κληρονομιά / Ναυπηγικὴ Τέχνη / Ἐκπαίδευση, Τέχνες καὶ Νέες Τεχνολο-γίες / Ὀρθοδοξία καὶ Ναυτικὴ παράδοση / Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ Ναυτικὴ παράδοση», ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἔκδοσης – Μελετῶν τῆς Ἀκαδημίας Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Τοπικῆς Ἱστορίας τῆς Μαγνήτων Κιβωτοῦ», ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Μαρία Γκασοῦκα – Ἀλέξανδρος Καπανιάρης, ἔκδοση «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ» καὶ «Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος», Βόλος Ἰούνιος 2017, σελ. 167-182.
 
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2015.11.13, Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

Συνέδριο   Τιμητικὴ Ἐκδήλωση – 2η Διημερίδα

Θεματική    «Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου, μ τ συμπλήρωση 10 χρόνων π τν κδη-μία του (2006 – 2016). Μουσική – Φιλοσοφία – Θεολογία»

Διοργάνωση    Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος

  Τόπος, Χρόνος   Βόλος, 13-14/11/2015 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτήριο «Παπαστράτος», Ἀμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος»)

Ἀ­να­κοί­νω­ση    «“Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ…” – Ο Μένιος Μουρτζόπουλος προάγγελος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴ Μαγνησία»

Πε­ρί­λη­ψη    Τὸ νὰ ὁμιλεῖ κανεὶς γιὰ τὸν ἀείμνηστο Μένιο Μουρτζόπουλο, εἶναι ὡς νὰ καλεῖται, νὰ μετρηθεῖ μ’ ἕνα βουνό˙ θέλει, δὲ θέλει, θὰ βγεῖ λειψός. Τὸ μόνο στὸ ὁποῖο δὲν ἀποβλέπει ἡ παροῦσα μελέτη εἶναι νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἀνδρός. Δὲν χρειάζεται ἐγκώμια ὅποιος κατάφερε στὴ ζωή του νὰ περιπαίζει τὰ δαιμόνια τῆς καινοδοξίας καὶ τῆς ματαιοδοξίας, ὅπως ὁ Μένιος Μουρτζόπουλος, στὴ δεύτερη, τουλάχιστον, φάση τῆς ζωῆς του, τὴν «ἐν Χριστῷ», ὅπως τὴν περιγράφει σὲ ἄρθρο του ὁ ἐπιστήθιος φίλος του θεολόγος Βασίλειος Κοτσμανίδης ἐκ Βόλου. Ἐντούτοις, εἶναι ἀδύνατο, νὰ ρίξεις κλεφτὲς ματιὲς σὲ μία πτυχὴ τῆς πολυδιάστατης προσωπικότητας τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου, χωρὶς νὰ μένεις ἔκθαμβος ἀπὸ τὸ βάθος, τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματός του. Ἡ ἐν λόγῳ εἰσήγηση ἀποσκοπεῖ νὰ φωτίσει ἐλάχιστα δύο μόνον πράγματα: Ἀφενός, τὴ σχέση τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου μὲ τὴν λεγόμενη Βυζαντινὴ Μουσική, καὶ ἀφετέρου, τὴν βαθιὰ ἐνασχόλησή του (καὶ) μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικολογία, παρακολουθῶντας ἀπὸ κοντὰ τὶς ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς ἐπιστημο-νικὲς ἐξελίξεις περὶ αὐτήν.

Ἐκδόθηκε    Ἡ ἐργασία ἔχει ἤδη κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδας.

2015.10.30, Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

Συνέδριο   7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

          Θεματική    Ἐλεύθερη

       Διοργάνωση    Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνἈριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνἸόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολὴ Μουσικῆς καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολὴ Κοινωνικῶν, Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, ὑπὸ τὴν αἰγἰδα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας

   Τόπος, Χρόνος   Κέρκυρα, 30/10 – 01/11/2015 (Ἑταιρεία Κερκυραϊκῶν Σπουδῶν)

    Στρογ. Τράπεζα    «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα Ἐπιστημολογικοῦ Αὐτοπροσ-διορισμοῦ»

         Πε­ρί­λη­ψη    Τὸ ἐν λόγῳ Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο παρέσχε ἄριστη εὐκαιρία μίας ἔμπρακτης παρουσίας τῆς πρόσφατα ἱδρυθείσας στὸ πλαίσιο τῶν ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας Βυζαντινομουσικολογικῶν Σπουδῶν. Αὐτὴ ἡ ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπηρετοῦντα στὰ Τμήματα Μουσικῶν Σπουδῶν καὶ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες τῆς Ἑλλάδος μέλη Δ..Π. μὲ εἰδίκευση στὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία, πραγματοποίησε καταὐτὸ συζήτηση στρογγυλῆς τράπεζας ὑπὸ τὸν τίτλο: «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα ἐπιστημολογικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ». Καρπὸς αὐτῆς τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε ἡ ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινολογικοῦ Δικτύου, τοῦ ὁποίου ἡ Ἱδρυτικὴ Διακήρυξη ἤδη καταρτίστηκε καὶ ἀναρτήθηκε μὲ εὐθύνη τῶν μελῶν του στοὺς ἰστοτόπους ὅλων τῶν συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακῶν καὶ Ἀκαδημαϊκῶν Τμημάτων. Τὴν Διακήρυξη μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἀ.... (http://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=325 ), καθὼς ἐπίσης στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου (http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/homepage/2015-11-01-kadimaiko-vyzantinomousikologiko-diktyo ).

2015.10.21, Ἵ.Β.Μ. Στ΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης»

Συνέδριο   ΣΤ΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Μου­σι­κο­λο­γι­κὸ καὶ Ψαλ­τι­κό

Θεματική    «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης“Οἱ Τρεῖς Δάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200 ἐπέτειος: 1814/15 – 2015»

Διοργάνωση    Ἱερὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας – Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Φιλοσοφικὴ Σχολή. Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν

Τόπος, Χρόνος   ­θ­ναι, 21-23/10/2015 (Προπύλαια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

Ἀ­να­κοί­νω­ση    «Ἀπὸ τὴν Θεωρία Πράξη ἀπὸ τὴν Πράξη Θεωρία; ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου στὴν μελοποιητικὴ καὶ διδακτικὴ πράξη»

Πε­ρί­λη­ψη    Περίπου ἑφτὰ γενιὲς μετὰ τὴν ἐπινόηση καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσχύοντος σημειογραφικοῦ καὶ μουσικοθεωρητικοῦ συστήματος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τῆς Νέας Μεθόδου τῶν Τριῶν Διδα-σκάλων, ἀφοῦ ἀποδώσουμε τὰ δέοντα πρὸς αὐτούς, τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη, εἶναι, πλέον, καιρὸς ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης, νὰ σκύψουμε συστηματικὰ καὶ συλλογικὰ στὴν συμ-πλήρωση ὅσων ἐκεῖνοι παρέλειψαν καὶ στὴν ἀναθεώρηση ὅσων στὸ πέρασμα δύο αἰώνων, ὡς μὴ ὤφειλε, παρεισέφρησαν ἢ στρεβλώθηκαν. Ὁ ἦχος Πλάγιος του Τετάρτου ἐκλαμβάνεται ἐδῶ ὡς ἕνα μόνο, ἀλλὰ πολὺ χαρακτηριστικό, παράδειγμα ἀναθεώρησης τῆς θεωρίας. Γίνεται, δηλαδή, προσπάθεια νὰ ξανακοιτάξουμε τὴ θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἀπὸ μία ἄλλη ὀπτι-κὴ γωνία -ὄχι νέα παλαιά-, ἡ ὁποία, ὅμως, ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Νέας Μεθόδου καὶ ἑξῆς μεθοδολογικῶς ἐγκαταλείφθηκε καὶ κινδύνεψε νὰ λησμονηθεῖ παντελῶς. Ὁλόκληρη ἡ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ παράδοση μᾶς διδάσκει, ὅτι μὲ βάση τὴν πράξη διαμορφώθηκε ἡ θεωρία. Προηγεῖται, δηλαδή, ἡ πράξη τῆς θεωρίας. Ὅμως, εἰδικὰ τὶς πέντε – ἔξι τελευταῖες δεκαετίες, ἐν ὀνόματι καὶ ἐξ ὀνόματος μίας δῆθεν συστημοποίησης τῆς διδασκαλίας, συνηθίσαμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ διαμορφώνουμε / ἀναδιαμορφώνουμε τὴν πράξη μὲ βάση τὴ θεωρία, ὁδηγῶντας σὲ διάσταση αὐτὲς τὶς δύο. Στὴν παροῦσα εἰσήγηση, χρησιμοποιῶντας πάντοτε ὡς παράδειγμα τὸν Πλάγιο τοῦ Τετάρτου, γίνεται ἀπόπειρα νὰ ξανακοιτάξουμε, κατανοήσουμε, ἀνα/διατυπώσουμε καὶ περιγράψουμε λεπτομερῶς τὴ θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης μέσῳ τῆς ἀπὸ αἰώνων ἀδιάκοπης καὶ ἀδιάσπαστης μελοποιητικῆς παράδοσης καὶ πρακτικῆς, δηλαδή, μὲ τακτικὴ ἀντίστροφη ἐκείνης, ποὺ ἕως τώρα ἐφαρμόζεται. Παράλλη-λα, γίνονται προτάσεις ἐναρμόνισης τῆς ἀναδιατυπωθείσας θεωρίας μὲ τὴ διδακτικὴ πράξη.

Ἐκδόθηκε      Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2015.05.03, Τιμὴ πρ.Προέδρου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου Πέτρου Μπλάνα ἀπὸ τὴν ἹΜΔ καὶ τὸν ΣἹΒ


Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος και Ἁλμυροῦ

Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»


Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀφιέρωμα στὸν Πρωτοψάλτη Πέτρο Μπλάνα,

τέως Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015 – Πολιτιστικὸ Κέντρο Ν. Ἰωνίας Βόλου – Ὥρα 7:00 μμ.

Χαιρετισμὸς τῆς Ἐκδήλωσης ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

ὡς Διευθυντοοῦ τοῦ Τομέως Ψαλτικῆς Τέχνης και Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω

 

2014.12.22, Ἀθήνα, Βιβλιοπαρουσίαση Μουσικολογικῶν Ἐκδόσεων καθ. Ἀχιλ.Χαλδαιάκη (ἘΚΠἈ)

Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Φιλοσοφικὴ Σχολή – Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν

Παρουσίαση Μουσικολογικῶν Τόμων «Βυζαντινομουσικολογικά»

τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Ἐ.Κ.Π. Ἀθηνῶν

Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη

Προπύλαια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Ἀθῆναι, 22 Δεκεμβρίου 2014


Πρόκειται γιὰ τέσσαρες συνολικῶς, ἐξαιρετικοὺς τόμους, ἐκ τῶν ὁποίων τὸν τέταρτο παρουσίασε

ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀ.Θ.Σ. Βόλου


Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Βιβλιοπαρουσίαση:

«Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη,

Ὁ Πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τομέα

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω


2013.12.14, “Emanuel” University of Oradea, Romania – «Ars Sacra»

       Συνέδριο Musicological Conference

Θεματική    “Ars Sacra International Festival”

Διοργάνωση    “Emanuel” University of Oradea, Romania

Τόπος, Χρόνος   Oradea, Romania, 14-17/12/2013 (“Emanuel” University of Oradea, Romania)

Ἀ­να­κοί­νω­ση    John Climacus’s theological teachings on Psalmody, in his classic ascetic treatise «The Ladder of Divine Ascent»”

Πε­ρί­λη­ψη    Saint John Climacus (who was an abbot in Holy Monastery of St. Catherine on mountain Sinai), is the writer of the famous ascetic treatise “The Ladder of Divine Ascent” (literal-ly, the ladder of the virtues. In this classic work, Saint John describes a wise method for waking man up from the sleep of ignorance and for approaching God, through the spiritual way of life. During this fight against his ego, man must try to progress through a scale of thirty <30> virtues, in order to reach the last steps of the “ladder”, which is the acquisition of faith, hope and, finally, love. According to the teachings of the Orthodox Christian Fathers, Psalmody is a very useful tool, a necessary instrument for everyone who wishes for his soul to be saved. It is a very good way for praying, thanking and glorifying the Holy Trinitarian God. In addition, Saint John Climacus describes not only the positive effects of Psalmody on the human soul, but he warns the faithful about the dangers which they may face if he does not make the right use of Psalmody. That means that in man’s soul there are many passions, like coquetry, vanity, egoism, egocentricity, bad pride and many others, which can turn Psalmody from an instrument for salvation into an instrument for the soul’s perdition and death.

Ἐκδόθηκε    Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Τὸ Συνέδριο, πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.

Workshop A΄    Palaeography of Byzantine Music”

Πε­ρί­λη­ψη    The term ‘notation’ indicates the spelling of Byzantine Ecclesiastical Music, meaning all the signs and symbols which are used to write the musical chants of Psaltic Art as well as for the musically performing of them. The notation which was born on the 10th AD century was stenographic and mnemotechnical, while it remained firm and unchanged from the 12th to the 18th century, maintaining the traditionally Byzantine melodies stable and unchanged as well. Since the 17th century a tendency for the first ‘explanation’ attempts of shorthand notation are observed in handwritten musical sources. This whole attempt was materialized in a more methodical and systematical way, by large post-Byzantine composers and teachers of psalmody of the 18th century. Today, the significant notation system of Byzantine music is studied with great interest by musicologists and paleographers of the largest universities in the world. The findings of these studies enrich our knowledge of the musical past of the Orthodox East, but also contribute to the understanding of the musical system of modern Chanting art, the so-called New Method of Analytical Notation, which has been introduced since 1814. It is in this New Method that many of the most important masterpieces of sacred music creations of Byzantine and post-Byzantine era have been transcribed into.

   Workshop Β΄    A Method for Rapid Learning of Contemporary Psaltic Art”

Πε­ρί­λη­ψη    The workshop presented a method for rapid learning of contemporary Psaltic Art (Byza-ntine Music). This method enables learners to quickly familiarize with the currently used music notation of psalmody, so that at very early stages participants gain access to “prima vista” reading of the byzantine music scores, and therefore read easy hymns and chants soon, and can also distinguish different scales and understand the general theory of Byzantine Music. The method is ideal even fior teaching large groups and has been applied successfully by the signatory for 30 years of teaching, speculation and «experimentation» in individual or group lessons in music schools, conservatories, but mainly seemed to be particularly fruitful in its implementation in the Musical School of Volos and the Department of Music Studies, AUTH, and furthermore, it is now applied to the Supreme Ecclesiastical Academy of Athens. This method proved to be very effective in short-term training programs and educational seminars for Primary and Secondary education.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2014.12.08, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, Συνέδριο: «Traditional Arts and Peacemaking»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
σὲ Συνεργασία μὲ τὴν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
καὶ τὰ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
«ΙΙΙ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Φόρουμ γιὰ τὸν Πολιτισμό, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας»

[Τὸ Φόρουμ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν 250η ἐπέτειο τοῦ Ἐρμιτάζ, θὰ ἀνοίξει τὴν 7η Δεκεμβρίου 2014, ἡμέρα γενεθλίων τοῦ Μουσείου. Μὲ τὸ ΙΙΙ Διεθνὲς Φόρουμ γιὰ τὸν Πολιτισμὸ τῆς Ἁγ.Πετρούπολης καταλήγει τὸ Ἔτος Πολιτισμοῦ στὴ Ρωσία. Στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων διαμορφώνονται καὶ ἐφαρμόζονται οἱ βασικὲς ἰδέες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ στὸ σύγχρονο κόσμο.]

Συνέδριο μὲ θέμα: «Traditional Arts and Peacemaking»

Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, 8-9 Δεκεμβρίου 2014

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν τρία μέλη του Τομέα Ψαλτικής,

ο Διευθυντής του Τομέα, ο π. Γρηγόριος Έντουαρντς και η κα Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου

Την εισήγηση του Διευθυντού του Τομέα:

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ψαλμωδία ὡς εἰρηνοποιὸς δύναμις»

μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από Ε Δ Ω.

 

 


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


 

 

Санкт-Петербургский Международный культурный форум – 2014

Секция «Традиционная культура и народное творчество»

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Исаакиевская пл., д. 5

Зеленый и Белый залы

8-9 декабря 2014 года

Презентация научно-исследовательского медиа-ресурса

«ГИМН А.Ф.ЛЬВОВА «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!»

в культурной и политической жизни Императорской России» (hymn.artcenter.ru)

Круглый стол

«ФОЛЬКЛОР И ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ»

Научная конференция, выставка,

мастер-классы мультиинструменталистов

«ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО КАК МИРОТВОРЧЕСКАЯ СИЛА»

8-9 декабря в рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума (секция «Традиционная культура и народное творчество») Российский институт истории искусств впервые представляет серию научных и творческих мероприятий.

 

 

Научная и творческая программа РИИИ включает в себя круглый стол «Фольклор и творческая личность» и конференцию «Традиционное искусство как миротворческая сила». Научную программу дополняют концерты и мастер-классы: концерт фольклорной студии «Санкт-Петербург» под руководством Александра Ромодина; концерты – мастер-классы крупнейших российских этноинструменталистов Сергея Старостина, Ольги Гайдамак и Александра Леонова. В рамках программы состоится презентация выставки «Святой Георгий Победоносец в русском искусстве».

Серию мероприятий открывает презентация научно-исследовательского медиа-ресурса «Гимн А.Ф.Львова «Боже, царя храни!» в культурной и политической жизни Императорской России» (hymn.artcenter.ru). На следующий день будет представлен научный мультимедийный проект «Голоса древних храмов. Русский Север».

Российский институт истории искусств – старейший в России центр искусствоведения, признанный лидер изучения фольклора, традиционной культуры и музыкального инструментария. Работа в области традиционной культуры в Институте начиналась в 1920-е годы со спецкурсов и семинаров, проводимых Б. В. Асафьевым, В. М. Жирмунским и другими великими учеными. Идея комплексного изучения традиционной народной и церковной культуры Русского Севера реализовывалась в ежегодных экспедициях в Заонежье, на Мезень, Пинегу и Печору. С Институтом сотрудничал В. Я. Пропп, именно здесь издавший «Морфологию сказки» (1928). В Институте была заложена методология отечественной фольклористики. Сектор фольклора в разные годы возглавляли такие известные ученые, как В.Е.Гусев, И.И.Земцовский, отстаивавших идею комплексного изучения всех основных видов народного художественного творчества – песенного и вербального, инструментального, хореографического и зрелищно-игрового. Этнический кругозор сектора охватывал фольклорные культуры больших и малых народов нашей страны. В недрах сектора фольклора зародились принципиально новое научное направление – этнотеатроведение, а также этноинструментоведение, впоследствии ставшее признанным в стране лидером в области изучения музыкальных инструментов и инструментальной музыки народов Евразии.

 

ПРОГРАММА

 

8 декабря 2014 г.

11.00-13.00

Презентация научно-исследовательского медиа-ресурса

«Гимн А.Ф.Львова «Боже, царя храни!»

в культурной и политической жизни Императорской России»

(hymn.artcenter.ru)

 

Ресурс выполнен в комплексном формате, сочетающем различные виды передачи информации – вербальный текст, графические изображения, аудио и видео. В основе проекта лежит научное исследование, осуществленное ведущими отечественными учеными. В рамках мероприятия предполагается краткий рассказ о специфике данного ресурса и перспективах создания Российским институтом истории искусств новых продуктов в комплексных электронных форматах репрезентации научного исследования.

 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 18.00 Зеленый и Белый залы

Круглый стол «Фольклор и творческая личность»

Организатор – сектор фольклора РИИИ, руководитель программы – зав. сектором фольклора А.В.Ромодин

 

Проблема соотношения культуры и личности была и остается центральной для мировой этнологической науки. Круглый стол предлагает рассмотреть комплекс вопросов, связанных с разнообразными проявлениями индивидуальности, как в самой фольклорной традиции, так и в ее изучении, и в практическом художественном ее воплощении в современных условиях вторичными ансамблями. Предполагается обращение к процессу создания искусства, с выявлением внутренних, субъективных художественно-психологических аспектов и свойств. Рассматривается значение контактов людей друг с другом, обнаруживается смысл диалога – порождающего творческого феномена и внутри самой традиции, и в общении исследователя с аутентичными исполнителями, а с помощью этого общения – и в целостном изучении культуры. Затрагиваются, наконец, вопросы о роли личности в новых, современных фольклорных ансамблях, о значимости творческой индивидуальности руководителя группы.

Изучение личностного начала в фольклоре объединяет всех, кто соприкасается с ним – и носителя традиции, и исследователя, и городского исполнителя. Нередко творческие аспекты, существующие в самой культуре, оказываются сходными найденным научным методам. Во вторичном же исполнительстве все способы сочетаются, перемешиваются. Используются и аутентичный опыт самих фольклорных музыкантов, и исследовательский анализ, применяются самые различные – как рациональные, так и интуитивные методики.

В круглом столе примут участие ученые-фольклористы из Словакии, Венгрии, Австрии, России.

 

 

14.00 – 16.00 Направление 1. «Личность носителя традиции»

 

Участники:

Ромодин А.В., кандидат искусствоведения, зав. сектором фольклора (Санкт-Петербург).

Фельфёльди Л., этнохореолог, профессор; Институт музыкологии Венгерской академии наук, Сегедский университет (Будапешт, Сегед, Венгрия)

Гарай Б., этномузыколог, доктор; Университет философа Константина, Словацкая академия наук (Братислава, Нитра, Словакия).

Моргенштерн У., этномузыколог, профессор; Венский университет искусств, Институт народной музыки (Вена, Австрия.)

Альмеева Н.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

Тавлай Г.В., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

Лобанов М.А., доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

Глазунова Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

Никаноров А.Б., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург).

Лапин В.А., доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 17.15 Направление 2. «Личность исследователя-фольклориста»

 

Участники:

Мациевский И.В., доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Украины и Польши, зав. сектором инструментоведения (Санкт-Петербург).

Челеби Ф., доктор искусствоведения, профессор Российского государственного педагогического университета (Санкт-Петербург).

Власова М.Н., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург).

Горшков М.М., фольклорист-исследователь, преподаватель Детского фольклорного центра (Москва.)

 

17.15 – 18.00 Направление 3. «Личность современного исполнителя фольклора»

 

Бойко Ю.Е., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург),

Асанов В.В., ведущий научный сотрудник Республиканского государственного центра русского фольклора (Москва),

Кучепатова С.В., научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

В дискуссиях примут участие:

Васильева Е.Е., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского народно-песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства (Санкт-Петербург).

Власов А.Н., доктор филологических наук, зав. отделом русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург).

Гаджиева А.А., ведущий научный сотрудник, хранитель коллекции музыкальных инструментов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).

Молчанова Т.Н., кандидат искусствоведения, ст. преподаватель кафедры русского народно-песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства (Санкт-Петербург).

Попова И.С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории (Санкт-Петербург).

 

19.00 Зеленый зал

Концерт Фольклорной студии «Санкт-Петербург»

(художественный руководитель А.В.Ромодин)

 

9 декабря 2014 г.

11.00 – 18.00 Зеленый зал

 

«Традиционное искусство как миротворческая сила»:

научная конференция, выставка, мастер-классы мультиинструменталистов

Организатор – сектор инструментоведения РИИИ, руководители программы – И.А.Чудинова, Д.А.Булатова, М.А.Сень

 

Комплекс научно-практических мероприятий, посвященных проблемам пограничья культур, межконфессиональных и межэтнических контактов. Цикл мероприятий вносит существенный вклад в освоение культурного наследия многонациональной России в деле достижения межконфессионального и межэтнического согласия.

Центральная тема конференции весьма дискуссионна. Может ли искусство обладать миротворческой силой? Был ли миротворческий потенциал искусства реализован в прошлом и настоящем? Искусство в полиэтнических сообществах, в культурах пограничья – соединяет людей или разобщает? И еще одна важная тема: «Блаженны миротворцы…», традиции церковной культуры и проблемы полиэтнических сообществ – как они соотносятся сегодня?

Обсудить эти весьма насущные сегодня вопросы и поделиться своими мыслями соберутся люди разных, порой диаметрально противоположных взглядов – деятели науки, искусства, мастера музыкального и художественного творчества. Будет прочитана серия докладов, круг тематики которых включает следующие направления: «Искусство в зоне конфликта», «Искусство казачества», «Церковь, этнос и искусство», «Искусство в полиэтническом сообществе».

В конференции примут участие российские и зарубежные ученые. Впервые в Петербурге выступят выдающийся исследователь и мастер византийской музыки, профессор Афинской духовной академии Константинос Карагунис, преподаватель Владимирской духовной семинарии Нью-Йорка доктор теологии Грегори Эдвардс и сотрудник Министерства образования доктор музыкологии Ксанфула Папапанайоту. Греческие ученые представят как традиционную народную и византийскую музыку, так и современную церковную традицию Греции. Прозвучит доклад палестинского ученого о традиционной музыке и поэзии Палестины (доктор Одех Ришмави). Выступят выдающиеся этномузыковеды И.В. Мациевский и Г.В. Лобкова. Тема славяно-тюркского пограничья и искусства казачества будет представлена с разных точек зрения такими блестящими учеными и знатоками казачьей традиции, как Н.Г. Денисов, Б.А. Алмазов, А.Г.Кабанов и Ю.Е. Чирков. Научную часть конференции завершит доклад, касающийся проблемы воссоздания традиционной церковной культуры Русского Севера и презентация мультимедийного проекта по этой теме (И.А.Чудинова, Б.Ю.Алексеев, Г.В.Ковалевский).

В 19.00 состоятся мастер-классы выдающихся мультиинструменталистов, которые дадут новый творческий поворот теме конференции. В первом отделении выступит Сергей Старостин («Пограничные типы музыкальных инструментов тверских пастухов: Скрытые конфликты и их разрешение»), во втором — Ольга Гайдамак и Александр Леонов («Музыка военных действий и рекрутские песни»).

 

11.00-14.30 Зеленый зал

 

Мациевский И.В. д-р искусствоведения, профессор, зав. сектором инструментоведения РИИИ, академик РАЕН, Засл. деятель искусств Украины и Польши (Санкт-Петербург) Искусство в зоне конфликта

Денисов Н.Г. д-р искусствоведения, заместитель начальника управления «филологические науки, искусствоведение» РГНФ (Москва)Казаки-некрасовцы – хранители древнерусской культуры в мусульманской Турции

Dr Konstantinos Karagkounis. Doctor of Byzantine Musicology, Supreme Ecclesiastical Academy of Athens (Athens, Greece).Orthodox Psalmody as a Force for Peacemaking

The Rev. Dr. Gregory Edwards. Th.D. Sess. Asst. Professor of Missiology, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Rector, Church of the Holy Unmercenary Healers (Volos, Greece). Orthodox Mission, Ecclesiastical Music, and Peace among Peoples

Ришмави О.Х. кандидат искусствоведения, преподаватель Восточно-Иерусалимского университета Аль-Куд (Вифлеем, Палестина-Израиль) Музыка, поэзия и мир в Палестине

Алмазов Б.А. член Союза писателей и Союза журналистов РФ, преподаватель Университета им. П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург)Казачье искусство в культуре славяно-тюркского пограничья

Кабанов А.С. Государственный центр русского фольклора (Москва) Исполнительские принципы живого функционирования казачьей песенной традиции

Чирков Ю.Е. Президент Фонда казачьей культуры, руководитель мужского фольклорного ансамбля «Братина» (Санкт-Петербург) Календарная традиция казаков Северного Кавказа

Лобкова Г.В. кандидат искусствоведения, зав. кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. К вопросу о балто-славянских отношениях: псковские музыкальные инструменты и наигрыши

Dr Xanthoula Papapanagiotou. Regional Directorate of Education (Larissa, Greece). Teaching Traditional Music and the Development of Cultural Tolerance and Peace

 

14.30 – 15.30 Обед

15.30 – 16.30 Зеленый зал

 

Чудинова И.А., кандидат искусствоведения, ученый секретарь сектора инструментоведения Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Голос храма – голос церкви – миротворчество: Русский Север

Презентация проекта «Голоса древнерусских храмов» (И.А.Чудинова, Б.Ю.Алексеев, Г.В.Ковалевский)

 

17.00-18.30 Белый зал

Презентация выставки

«Святой Георгий Победоносец в русском искусстве»

Воин Георгий, великомученик, тяжко пострадавший в начале IV века, стал Победоносцем и святым, почитаемым и любимым не только восточными и западными христианами, но и мусульманскими народами – всем миром, которому он уже много веков возвещает мир и добро. Его образ был многократно запечатлен в искусстве. В русской иконописи и живописи он стал одним из излюбленных. Выставка посвящена образу Святого Георгия Победоносца в современном искусстве и приурочена 245-й годовщине Орденского праздника Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году.

 

Докладчики:

Чечот И.Д., кандидат искусствоведения, зав.сектором изобразительных искусств и архитектуры (Санкт-Петербург)

Регинская Н.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствознания Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения (Санкт-Петербург).

 

 

19.00 Зеленый зал

Мастер-классы мультиинструменталистов

Сергей Старостин (Москва). Пограничные типы музыкальных инструментов тверских пастухов: Скрытые конфликты и их разрешение

 

Искусство по сути своей и является миротворчеством в широком понимании этого слова. Для христианского сознания Изгнание из Рая это потеря Мира, прежде всего Мира душевного. Искусство, корнями уходящее в историю человечества, это и есть попытка художественным способом вернуть человеку Мир – обрести внутреннюю гармонию, увидеть Бога и познать Любовь. Не касаясь современных форм искусства, обратимся к традиционным формам искусства – народной музыкально-поэтической культуре, являющейся неотъемлемой частью жизни любого народа и носящей, прежде всего устный характер сохранения, передачи и восприятия. При всей, кажущейся на первый взгляд, простоте и приземленности народного искусства, оно для современного человека является малопонятным, экзотическим, а часто просто неактуальным и примитивным. Эти категории оценок противоречивы, поскольку говорят о действительном непонимании сути народного искусства. Если все же завладеть ключом от этого “сундука”, то можно открыть для себя много интересного, полезного и актуального. К тому же еще и красивого. Если сделать небольшой шаг от размышлений о высоком искусстве в сторону повседневного быта, то мы вдруг обнаружим, что простые житейские, бытовые ситуации могут являться той мотивацией, что лежит в основе художественного акта – будь то сказка, притча, песня, наигрыш. Надо ли говорить, что такая жизненно важная понятийная пара как МИР – ВОЙНА легко проецируется народным сознанием в Здоровье – Болезнь. В традиционном мире установка “нельзя болеть” носит негласный характер, она и не требует огласки, также как и “худой мир лучше доброй ссоры”. Это всем понятно и очевидно из тех посланий, которые наследует уходящее поколение своим последователям в виде богатейшего собрания народной мудрости, выраженной в самых разнообразных устных формах.

 

Ольга Гайдамак (Петрозаводск), Александр Леонов (Петрозаводск) Музыка военных действий и рекрутские песни

 

 


 

 

Από τις εισηγήσεις των μελών του Τομέα Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

 

 

 

Από τις εξαιρετικές φολκλορικές παρουσιάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Συνεδρίου.

 

 

 

Με τον Έλληνα Πρόξενο, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετυρούπολης

στην εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίων για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αγίας Πετρούπολης.