2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

Συνέδριο  Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική  «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία»

Διοργάνωση  Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν.

Τόπος, Χρόνος   Ἀθῆναι, 1314/05/2016 (Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν, Καλλιθέα)

  ­να­κοί­νω­ση  «Ἐπιρροὲς τῆς νεώτερης Κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Παραδόσεως. Ἡ περίπτωση τῆς Θεσσαλικῆς Μαγνησίας»

  Πε­ρί­λη­ψη  Ἡ Κωνσταντινούπολη θεωρεῖται -καί, βέβαιως, ὄχι ἀδίκως- ἡ κοιτίδα τῆς ὕστερης Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς ψαλτικῆς παραδόσεως, μία παράδοση ἡ ὁποία ἀρρήκτως ἐπιβίωσε -ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ σειρὰ θρησκευτικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισμικῶν καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐξελίξεων- ἕως τὴν νεώτερη καὶ σύγχρονη φάση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος ἡ ἀνάπτυξη τῶν νέων τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων εὐνόησε τὶς πρῶτες ἠχητικὲς καταγραφὲς τῆς κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Τέχνης, ἐπιφέροντας ὡς πρωτόγνωρες συνέπειες, ἀφενός, τὴν πλατιὰ διάδοση αὐτῆς σε ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ/ἀλλά, ἀφετέρου, τὴν ἔναρξη τῆς τυποποιήσεώς της, καθὼς καὶ τὴν, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτῆς, τυποποίηση τῶν ποικίλων κατὰ τόπους περιφερειακῶν ψαλτικῶν παραδόσεων. Τί συνέβαινε, ὅμως, ἕως τὴν ἐποχὴ αὐτή, εἰδικότερα κατὰ τὴν λεγόμενη νεώτερη ἱστορικὴ φάση της (ὅλος ὁ ΙΘ΄ αἰώνας); Ἡ κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση ἦταν ἄγνωστη στὸν εὐρύτερο Ἑλλαδικὸ χῶρο; Ὑπῆρξαν ἐπιρροὲς τῆς ἐν λόγω παραδόσεως στὰ τοπικὰ ψαλτικὰ ὕφη καί, ἐὰν ναί, βάσει ποίων δυνάμεων καὶ αἰτίων ἐπήρχοντο οἱ ἐπιρροὲς αὐτές; Ἡ μελέτη τῆς τοπικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τῆς θεσσαλικῆς Μαγνησίας σὲ τί μπορεῖ νὰ διαφωτίσει τὴν σχετικὴ ἔρευνα καὶ ποιές ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει στὰ δύο ἀνωτέρω ἐρωτήματα; Μπορεῖ ἡ Μαγνησία νὰ ἀποτελέσει ἀντιπροσωπευτικὸ ἐρευνητικὸ δεῖγμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς νεώτερης καὶ σύγχρονης Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν κατὰ τόπους ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ γενικότερα ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα;

  Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία. 13 – 14 Μαΐου 2016», ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν (ἔτος ἱδρύσεως 1928 – Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Δρ Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ἀθῆναι 2018, σελ. 337-375.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

Ἐπιστημονικὴ Δράση

 

2019.02.16, “Ἔμπονος Ψαλμῳδία”, Ὁ Δ/ντὴς τοῦ ΤΨΤΜ στὰ Χανιά

2018.10.27, Συμμετοχὴ τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τομέα σὲ Συζήτηση Στρογγυλῆς Τραπέζης τῶν μελῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινομουσικολογικοῦ Δικτύου Ἑλλάδος

2018.10.01, Σεμινάριο Ὀρθόδοξης Ψαλτικῆς στὴν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας

2018.05.30, 3ο ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…”

2017.09.06, Λευκωσία, 7ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ Συνέδριο “Modus-Modis-Modality”

2017.05.23, 2η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

2016.12.02, Χανιά, 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

2016.10.14, Ε΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2016.06.09, 2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

2016.03.05, Ἁλμυρός, Παρουσίαση Τόμου Πρακτικῶν Δ΄ Συνεδρίου Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: “Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής”

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

2015.11.13, Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

2015.10.30, Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

2015.10.21, Ἵ.Β.Μ. Στ΄, “Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”

2015.09.24, Βόλος, Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς

2015.05.03, Τιμὴ πρ.Προέδρου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου Πέτρου Μπλάνα ἀπὸ τὴν ἹΜΔ καὶ τὸν ΣἹΒ

2014.12.22, Ἀθήνα, Βιβλιοπαρουσίαση Μουσικολογικῶν Ἐκδόσεων καθ. Ἀχιλ.Χαλδαιάκη (ἘΚΠἈ)

2014.12.08, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, Συνέδριο: «Traditional Arts and Peacemaking»

2014.11.12, Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης, Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.30. Συνέδριο Πα.Μα.Κ., Ἀ.Π.Θ., Ἱ.Μ.Μ.Βατοπεδίου

2014.10.24, Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου «Ἅγ. Ἀνδρέας ὁ Κρήτης», Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.17, «Σχολεῖον Ψαλτικῆς», Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογίας

2014.10.04, Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Υπέρμαχοι»

2014.06.29, 1ο Δ.Δ.Μ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. – Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη

2014.02.22, ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ – ΣἹΒ, Ἡμερίδα – Μνημόσυνο τοῦ Πρωτοψάλτου Ἐμμ.Χατζημάρκου

2014.01.30, ἹΜΔ, Ἑορτὴ Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τιμὴ πρ.Δ/ντριας Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου Εὐανθίας Πέτρου

2013.12.14, “Emanuel” University of Oradea, Romania – “Ars Sacra”

2013.10.10., 4th A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2013.07.04, Department of Music Studies of “George Enescu” University of Arts Iaşi

2012.12.13, Ἵ.Β.Μ. Ε΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης

2012.02.18, Ἱ.Μ.Δ. – Σ.Ἱ.Β. – Β΄ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης, Γρ.Θ.Στάθης

2011.06.06, Tμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀ.Π.Θ. – Crossroads

2011.04.04, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Ν. Μαγνησίας, Θεολογική – Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα

2011.03.27, Σ.Ἱ.Β. – Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων – Μάρτιος / Ἀπρίλιος 2011

2011.03.03, Ἡμερίδα Ἐπιμόρφωσης Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας

2009.12.08, Ἵ.Β.Μ. Δ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ρυθμός

2009.08.07, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Συμπόσιο Βυζαντινῆς Μουσικῆς

2009.06.10, 2nd A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2008.10.17, Δ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2008.07.01, Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ, Ἐπιτροπὴ Ἀγωγῆς Νεότητος, 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

2008.06.06, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Λαϊκὸς Ζωγράφος Θεόφιλος

2007.10.01, Ἱ.Μ.Δημητριάδος, 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης

2007.09.10, 1st A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2007.05.11, 2ο Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

2007.03.30, Δραπετσῶνα, Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

2006.11.25, Ἑ.Ἑ.Π.Π.Π.Κ., Πολιτισμὸς καὶ Αἰσθητικὴ στὴν Ἐκπαίδευση

2006.10.17, Ἵ.Β.Μ. Γ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ἡ Ὀκταηχία

2006.09.29, Τ.Μ.Σ. τοῦ Ἀ.Π.Θ. Μουσικὴ Θεωρία καὶ Ἀνάλυση

2006.09.29, Ε.Ἰ.Π.Ἐ. Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Ἐκπαίδευση

2006.07.28, Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀγχιάλου

2004.12.03, Γ΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

2004.04.28, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Μαγνησίας, Θεολογικὴ Ἡμερίδα

2004.02.20, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο Περιοδικοῦ “Ἀρχαιολογία”

2003.10.15, Β΄ Συνέδριο Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας

2001.11.09, Α΄ Διημερίδα Ἱρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

2001.10.19, Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο «Μουσικὲς Παραδόσεις»

2000.10.13, Γ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

1999.09.30, Συνέδριο Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου

1997.11.22, Α΄ Πανελλαδικὴ Συνάντηση Παραδοσιακῶν Χορωδιῶν Ἑλλάδος Πρέβεζας

1997.07.07, Συνέδιο Ἀναγνώρισης Προτύπων Ἑλ.Ὀ.Τ.

1993.11.11, Dano-Hellenic Symposium on Byzantine Music

1992.05.21, Conferenza Musicale Mediterranea

2016.03.05, Ἁλμυρός, Παρουσίαση Τόμου Πρακτικῶν Δ΄ Συνεδρίου Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

 

Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας


Βιβλιοπαρουσίαση

των δύο τόμων των Πρακτικών του Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριωτικών σπουδών

ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄ – Αλμυρός 2016

Δήμος Αλμυρού, Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αλμυρού

Παρουσίαση των Τόμων υπό Κων. Χαριλ. Καραγκούνη

 Το κείμενο της παρουσίασης μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B902NdomjfE-aU1qZk9MTVNldXM/view?usp=sharing

2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

Συνέδριο Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

  Διοργάνωση  Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο ἈθηνῶνἘθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν

  Τόπος, Χρόνος  θήνα, 16-18/12/2015 (Κεντρικὸ Κτήριο Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

  ­να­κοί­νω­ση  «Ἕνα Σπάραγμα Βυζαντινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Χειρογράφου στὴ Συλλογὴ τῆς Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ Ὄθρυς”»

  Πε­ρί­λη­ψη  Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς» ἀπαρτίζουν μία μικρὴ ἀλλὰ πολύτιμη συλλογή, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑπτὰ βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς κώδικες, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἕνα ὀγκῶδες Στιχηράριο τοῦ 14ου – 15ου αἰῶνος, μία αὐτόγραφη Παπαδικὴ τοῦ σπουδαίου μελουργοῦ καὶ διδασκάλου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Παναγιώτου τοῦ νέου Χρυσάφου (17ος αἰ.) καὶ ἕνα αὐτόγραφο Δοξαστάριο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας Πέτρου Βυζαντίου (β΄ μισὸ 18ου αἰῶνος). Ἡ συλλογὴ αὐτὴ ἔχει περιγραφεῖ ἀναλυτικὰ καὶ παρουσιαστεῖ ἀπὸ τὸν γράφοντα σὲ παλαιότερα συνέδρια καὶ μία ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ τοῦ θέματος εἶναι ἤδη δημοσιευμένη. Τότε εἶχε ἀφεθεῖ μία μόνο ἐκκρεμότητα, ἐξαιτίας τῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς δυσκολίας τοῦ ζητήμα-τος. Πρόκειται γιὰ ἕνα σπάραγμα ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ χειρογράφου -ἕνα φύλλο ὅλο-ὅλο-, σαφῶς βυζαντινῆς χρονικῆς περιόδου, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ διάφορα στοιχεῖα, ἄρα παλαιότερο ὅλων τῶν ἄλλων χειρογράφων τῆς συλλογῆς, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε στὴ σταχωση τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 14 μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Φ.Ἑ.Ἁ., προκειμένου νὰ καλύψει ἐσωτερικὰ τὴν πινακίδα τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου αὐτοῦ. Ἀπὸ τί εἴδους μουσικὸ κώδικα προέρχεται τὸ σπάραγμα; Ποιό τὸ περιεχόμενό του; Ποιός ὁ γραφεύς του καὶ τὰ ὑλικὰ γρα-φῆς; Τί προσπάθειες ἀποκατάστασης ἔγιναν καὶ μὲ ποιά τεχνικὰ μέσα προσεγγίσθηκε τὸ κείμενό του; Τί μαρτυρεῖ ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ του σπαράγματος γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τῆς Μαγνησίας, γενικότερα; Σὲ ὅλα τὰ προηγούμενα ἐρωτή-ματα προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει ἡ παροῦσα μελέτη.

  Ἐκδόθηκε  Ἡ Ἀνακοίνωση εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ ἀναμένονται οἱ ὁδηγίες σελιδοποιήσεώς της, προκειμένου νὰ κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

   

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: “Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής”


Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου


Βιβλιοπαρουσίαση:

 «Σπύρου Ι. Στεργίου, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου, Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου – Ὥρα 7:00 μμ.

Παρουσίαση τοῦ Τόμου τοῦ Δρ Σπύρου Ἰ. Στεργίου,

«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω

Στὴν ἐκδήλωση, ὁμίλησαν, ἐπίσης, ὁ συγγραφεὺς τοῦ Τόμου καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος της Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ., π. Νικόλαος Ἰωαννίδης. Παρευρέθη, ὁ Δήμαρχος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καὶ ὁ τέως Δήμαρχος Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ πλῆθος φιλοτέχνων, ἐνῶ ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἑρμήνευσε ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσατντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

  

  

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

Συνέδριο  Θεματικὸ Ἔτος Δράσεων καὶ Ἐκδηλώσεων, Πανελλήνιο Συνέδριο γιὰ τὴν Ναυ-τικὴ Παράδοση τῆς Ἑλλάδος

  Θεματική  «Μάγνητες καὶ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

  Διοργάνωση  Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ ἉλμυροῦΜαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος.

  Τόπος, Χρόνος  Βόλος, 04-05/12/2015 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

    ­να­κοί­νω­ση  «“Θαλάσσης ἀπεικονίσειςἐν ἤχῳ φωνῆς” – θάλασσα καὶ κόσμος της στὴν ὀρθόδοξη ὑμνογραφία καὶ ψαλτικὴ μελοποιία»

  Πε­ρί­λη­ψη  Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ὀρθόδοξη ὑμνογραφία ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ αὐτὴν εἶναι πλήρεις ἀναφορῶν, γεγονότων καὶ περιγραφῶν, οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὴν θάλασσα καὶ τὸν κόσμο της. Ἡ βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεώτερη Ψαλτικὴ Τέχνη καλεῖται νὰ «παριστᾶ» διὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους ὅσα ἡ ὑμνογραφία ἐξυμνεῖ περὶ τὴν θάλασσα καὶ περὶ «πάντων τῶν ἐν αὐτῇ», ἀναλαμβάνοντας, ὄχι μόνο ρόλο ὑμνωδοῦ, ἀλλὰ καὶεἰκαστικοῦ δημιουργοῦ. Ὅταν, λοιπόν, ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη «ζωγραφίζει» τὴν θάλασσα, οἱ Ἱεροψάλτες, ἑρμηνευτὲς τῶν θείων της μελῶν, καταδύονται στὰ ἀπύθμενα βάθη τῆς ἱερᾶς μουσικῆς τέχνης.

  Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ὁ λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ ἡ ναυτικὴ παράδοσητοῦ Αἰγαίου. Πολιτιστι-κὴ Κληρονομιά / Ναυπηγικὴ Τέχνη / Ἐκπαίδευση, Τέχνες καὶ Νέες Τεχνολο-γίες / Ὀρθοδοξία καὶ Ναυτικὴ παράδοση / Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ Ναυτικὴ παράδοση», ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἔκδοσης – Μελετῶν τῆς Ἀκαδημίας Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Τοπικῆς Ἱστορίας τῆς Μαγνήτων Κιβωτοῦ», ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Μαρία Γκασοῦκα – Ἀλέξανδρος Καπανιάρης, ἔκδοση «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ» καὶ «Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος», Βόλος Ἰούνιος 2017, σελ. 167-182.
 
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2015.11.13, Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

Συνέδριο  Τιμητικὴ Ἐκδήλωση – 2η Διημερίδα

Θεματική «Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου, μ τ συμπλήρωση 10 χρόνων π τν κδη-μία του (2006 – 2016). Μουσική – Φιλοσοφία – Θεολογία»

Διοργάνωση  Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος

 Τόπος, Χρόνος   Βόλος, 13-14/11/2015 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτήριο «Παπαστράτος», Ἀμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος»)

Ἀ­να­κοί­νω­ση «“Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ…” – Ο Μένιος Μουρτζόπουλος προάγγελος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴ Μαγνησία»

Πε­ρί­λη­ψη  Τὸ νὰ ὁμιλεῖ κανεὶς γιὰ τὸν ἀείμνηστο Μένιο Μουρτζόπουλο, εἶναι ὡς νὰ καλεῖται, νὰ μετρηθεῖ μ’ ἕνα βουνό˙ θέλει, δὲ θέλει, θὰ βγεῖ λειψός. Τὸ μόνο στὸ ὁποῖο δὲν ἀποβλέπει ἡ παροῦσα μελέτη εἶναι νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἀνδρός. Δὲν χρειάζεται ἐγκώμια ὅποιος κατάφερε στὴ ζωή του νὰ περιπαίζει τὰ δαιμόνια τῆς καινοδοξίας καὶ τῆς ματαιοδοξίας, ὅπως ὁ Μένιος Μουρτζόπουλος, στὴ δεύτερη, τουλάχιστον, φάση τῆς ζωῆς του, τὴν «ἐν Χριστῷ», ὅπως τὴν περιγράφει σὲ ἄρθρο του ὁ ἐπιστήθιος φίλος του θεολόγος Βασίλειος Κοτσμανίδης ἐκ Βόλου. Ἐντούτοις, εἶναι ἀδύνατο, νὰ ρίξεις κλεφτὲς ματιὲς σὲ μία πτυχὴ τῆς πολυδιάστατης προσωπικότητας τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου, χωρὶς νὰ μένεις ἔκθαμβος ἀπὸ τὸ βάθος, τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματός του. Ἡ ἐν λόγῳ εἰσήγηση ἀποσκοπεῖ νὰ φωτίσει ἐλάχιστα δύο μόνον πράγματα: Ἀφενός, τὴ σχέση τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου μὲ τὴν λεγόμενη Βυζαντινὴ Μουσική, καὶ ἀφετέρου, τὴν βαθιὰ ἐνασχόλησή του (καὶ) μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικολογία, παρακολουθῶντας ἀπὸ κοντὰ τὶς ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς ἐπιστημο-νικὲς ἐξελίξεις περὶ αὐτήν.

Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἔχει ἤδη κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδας.

2015.10.30, Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

Συνέδριο  7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

  Θεματική   Ἐλεύθερη

  Διοργάνωση  Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνἈριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνἸόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολὴ Μουσικῆς καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν ΣπουδῶνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολὴ Κοινωνικῶν, Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, ὑπὸ τὴν αἰγἰδα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας

  Τόπος, Χρόνος  Κέρκυρα, 30/10 – 01/11/2015 (Ἑταιρεία Κερκυραϊκῶν Σπουδῶν)

  Στρογ. Τράπεζα  «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα Ἐπιστημολογικοῦ Αὐτοπροσ-διορισμοῦ»

  Πε­ρί­λη­ψη  Τὸ ἐν λόγῳ Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο παρέσχε ἄριστη εὐκαιρία μίας ἔμπρακτης παρουσίας τῆς πρόσφατα ἱδρυθείσας στὸ πλαίσιο τῶν ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας Βυζαντινομουσικολογικῶν Σπουδῶν. Αὐτὴ ἡ ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπηρετοῦντα στὰ Τμήματα Μουσικῶν Σπουδῶν καὶ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες τῆς Ἑλλάδος μέλη Δ..Π. μὲ εἰδίκευση στὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία, πραγματοποίησε καταὐτὸ συζήτηση στρογγυλῆς τράπεζας ὑπὸ τὸν τίτλο: «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα ἐπιστημολογικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ». Καρπὸς αὐτῆς τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε ἡ ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινολογικοῦ Δικτύου, τοῦ ὁποίου ἡ Ἱδρυτικὴ Διακήρυξη ἤδη καταρτίστηκε καὶ ἀναρτήθηκε μὲ εὐθύνη τῶν μελῶν του στοὺς ἰστοτόπους ὅλων τῶν συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακῶν καὶ Ἀκαδημαϊκῶν Τμημάτων. Τὴν Διακήρυξη μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἀ.... (http://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=325 ), καθὼς ἐπίσης στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου (http://www.tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/homepage/2015-11-01-kadimaiko-vyzantinomousikologiko-diktyo ).

2015.10.21, Ἵ.Β.Μ. Στ΄, “Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης”

Συνέδριο  ΣΤ΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Μου­σι­κο­λο­γι­κὸ καὶ Ψαλ­τι­κό

Θεματική «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης“Οἱ Τρεῖς Δάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200 ἐπέτειος: 1814/15 – 2015»

Διοργάνωση  Ἱερὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας – Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Φιλοσοφικὴ Σχολή. Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν

Τόπος, Χρόνος  ­θ­ναι, 21-23/10/2015 (Προπύλαια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

Ἀ­να­κοί­νω­ση «Ἀπὸ τὴν Θεωρία Πράξη ἀπὸ τὴν Πράξη Θεωρία; ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου στὴν μελοποιητικὴ καὶ διδακτικὴ πράξη»

Πε­ρί­λη­ψη  Περίπου ἑφτὰ γενιὲς μετὰ τὴν ἐπινόηση καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσχύοντος σημειογραφικοῦ καὶ μουσικοθεωρητικοῦ συστήματος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τῆς Νέας Μεθόδου τῶν Τριῶν Διδα-σκάλων, ἀφοῦ ἀποδώσουμε τὰ δέοντα πρὸς αὐτούς, τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη, εἶναι, πλέον, καιρὸς ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης, νὰ σκύψουμε συστηματικὰ καὶ συλλογικὰ στὴν συμ-πλήρωση ὅσων ἐκεῖνοι παρέλειψαν καὶ στὴν ἀναθεώρηση ὅσων στὸ πέρασμα δύο αἰώνων, ὡς μὴ ὤφειλε, παρεισέφρησαν ἢ στρεβλώθηκαν. Ὁ ἦχος Πλάγιος του Τετάρτου ἐκλαμβάνεται ἐδῶ ὡς ἕνα μόνο, ἀλλὰ πολὺ χαρακτηριστικό, παράδειγμα ἀναθεώρησης τῆς θεωρίας. Γίνεται, δηλαδή, προσπάθεια νὰ ξανακοιτάξουμε τὴ θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἀπὸ μία ἄλλη ὀπτι-κὴ γωνία -ὄχι νέα παλαιά-, ἡ ὁποία, ὅμως, ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Νέας Μεθόδου καὶ ἑξῆς μεθοδολογικῶς ἐγκαταλείφθηκε καὶ κινδύνεψε νὰ λησμονηθεῖ παντελῶς. Ὁλόκληρη ἡ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ παράδοση μᾶς διδάσκει, ὅτι μὲ βάση τὴν πράξη διαμορφώθηκε ἡ θεωρία. Προηγεῖται, δηλαδή, ἡ πράξη τῆς θεωρίας. Ὅμως, εἰδικὰ τὶς πέντε – ἔξι τελευταῖες δεκαετίες, ἐν ὀνόματι καὶ ἐξ ὀνόματος μίας δῆθεν συστημοποίησης τῆς διδασκαλίας, συνηθίσαμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ διαμορφώνουμε / ἀναδιαμορφώνουμε τὴν πράξη μὲ βάση τὴ θεωρία, ὁδηγῶντας σὲ διάσταση αὐτὲς τὶς δύο. Στὴν παροῦσα εἰσήγηση, χρησιμοποιῶντας πάντοτε ὡς παράδειγμα τὸν Πλάγιο τοῦ Τετάρτου, γίνεται ἀπόπειρα νὰ ξανακοιτάξουμε, κατανοήσουμε, ἀνα/διατυπώσουμε καὶ περιγράψουμε λεπτομερῶς τὴ θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης μέσῳ τῆς ἀπὸ αἰώνων ἀδιάκοπης καὶ ἀδιάσπαστης μελοποιητικῆς παράδοσης καὶ πρακτικῆς, δηλαδή, μὲ τακτικὴ ἀντίστροφη ἐκείνης, ποὺ ἕως τώρα ἐφαρμόζεται. Παράλλη-λα, γίνονται προτάσεις ἐναρμόνισης τῆς ἀναδιατυπωθείσας θεωρίας μὲ τὴ διδακτικὴ πράξη.

Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2015.05.03, Τιμὴ πρ.Προέδρου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου Πέτρου Μπλάνα ἀπὸ τὴν ἹΜΔ καὶ τὸν ΣἹΒ


Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος και Ἁλμυροῦ

Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»


Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀφιέρωμα στὸν Πρωτοψάλτη Πέτρο Μπλάνα,

τέως Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015 – Πολιτιστικὸ Κέντρο Ν. Ἰωνίας Βόλου – Ὥρα 7:00 μμ.

Χαιρετισμὸς τῆς Ἐκδήλωσης ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

ὡς Διευθυντοοῦ τοῦ Τομέως Ψαλτικῆς Τέχνης και Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω